Daily Lifestyle

Winter in the Netherlands

Spring is about to begin, but before it officially starts, I would like to share some pictures from this winter, because this year I finally experienced a real winter in the Netherlands! It is actually very related topic, because many people from the Czech Republic told me that it’s been snowing again (maybe it‘s the same in other countries).

//

Jaro už je za dveřmi, ale ještě než oficiálně začne, bych ráda sdílela pár fotek z letošní zimy, protože letos jsem konečně zažila opravdovou zimu v Nizozemsku! Toto téma se sem vlastně teď hodí, protože hodně lidí z Česka mi říkalo, že jim tam opět sněží (možná je to tak I v jiných zemích).

It has been for the first time in five years that I saw so much snow in the Netherlands. Many of you will probably think that I’m crazy to call it a real winter, because there is not so much snow in the pictures, but believe me, there was much more snow in other places. And normally there is not so much snow in the Netherlands, so having even this much snow felt like it was a lot! 😀

//

Letos to bylo poprvé za pět let, kdy jsem viděla tolik sněhu v Nizozemsku. Mnozí z vás si pravděpodobně budou myslet, že jsem blázen, protože na fotkách není tolik sněhu, ale věřte mi, že na jiných místech v Nizozemsku bylo mnohem vice sněhu. A normálně v Nizozemsku nebývá hodně sněhu, takže už jen tolik sněhu, kolik jde vidět na fotkách, se zdálo jako hodně! 😀

I was very excited, because I really like snowy winters. Also, it was some kind of special excitement in these weird times when I had been spending most of the days at home, because university and work-related stuffs are online.

//

Já jsem byla nadšená, protože mám opravdu ráda když je v zimě sníh. Bylo to takové speciální potěšení v této zvláštní době, kdy trávím většinu dní doma, protože univerzitní a pracovní záležitosti jsou online.

Having so many winter days is very rare in the Netherlands. That’s why when something like this happens, it feels very special. Since there is a lot of water everywhere, so many people were ice skating and just enjoying the winter atmosphere. It was really nice! 😊

//

Tolik zimních dnů je v Nizozemsku docela vzácné. Proto, když se něco takového stane, tak je to takové speciální. Tím, že je v Nizozemsku všude hodně vody, hodně lidí vytáhlo lední brusle a užívalo si zimní atmosféru. To bylo opravdu krásné! 😊

They were even talking about the ‘Elfstedentocht’. It’s an ice-skating event, which can only take place when it has been freezing for many days, because it is on natural ice. It’s a kind of an ice-skating competition which starts in the north of the Netherlands, in the province of Friesland. People skate through 11 cities of this province, which is around 200 kilometres long. It sounds crazy, but I have been told that this is a really large event for the Dutch people. Each year, everyone hopes for this event to take place. Unfortunately, the last time the event took place was in 1997. Hopefully, I will be lucky to attend this event one day 🙂

//

Dokonce se tady mluvilo o ‘Elfstedentocht’. To je taková bruslařská událost, která se může uskutečnit pouze tehdy, když mnoho dní za sebou mrzne, protože se to koná na přírodním ledu. Je to vlastně taková bruslařská soutěž, která začíná na severu Nizozemska v provincii Friesland. Lidé závodí v bruslení na dráze, která vede přes 11 měst této provincie. Dráha je přibližně dlouhá okolo 200 kilometrů. Zní to šíleně, ale bylo mi řečeno, že je to opravdu velká událost pro Holanďany. Každoročně lidé doufají, že se tato událost bude moct uskutečnit. Bohužel naposledy se tato událost konala v roce 1997.  Snad se mi jednou podaří navštívit tuto událost 🙂

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *