Travelling

Visiting Prague: Christmas Markets & Starbucks

Hey guys, how are you all doing ? Christmas holidays is finally here… I’m so happy! Eventhough I won’t have only holidays, because I have so MANY things to do for the university and study for exams that are coming on January (Yeaah, tough life of students :D), I know that I will enjoy the holidays a lot! Meeting again my family and friends is great 😊

//
Ahoj všichni, jak se máte ? Konečně jsou tady vánoční prázdniny … Já jsem tak šťastná! I když nebudu mít jenom prázdniny, protože musím udělat HODNĚ věcí do školy a taky se musím učit na zkoušky, které budou v lednu (anoo, těžký život studenta :D), vím, že si prázdniny hodně užiju! Být zase s rodinou a přáteli je vždycky super 😊

As always I will spend Christmas with my family in the Czech Republic. Christmas is actually one of my favourite times of the year. I like all the christmas lights, atmosphere, songs and of course PRESENTS 🎁 
//
Jako vždycky strávím Vánoce s rodinou v České republice. Vánoce jsou vlastně jedno z mých nejoblíbenějších období v roce. Mám ráda vánoční světýlka, atmosféru, koledy a samozřejmě DÁRKY 🎁 

My boyfriend and I came to the Czech Republic already on Friday. We had an amazing plan! As our flight was already in the morning, we booked the train tickets for later afternoon, because we wanted to walk through the christmas Prague, enjoy the Christmas atmosphere at the Christmas markets and especially I wanted to show to my boyfriend more beautiful places in Prague than only the main square… unfortunatelly, the plan didn’t really work out. 
//
 Již v pátek jsme přijeli s přítelem do Česka. Měli jsme úplně skvělý plán! Protože byl náš let plánovaný na ráno, koupili jsme si jízdenky na vlak až na později odpoledne, protože jsme se chtěli projít vánoční Prahou, užít si tu vánoční atmosféru na trzích a hlavně jsem chtěla příteli ukázat více pěkných míst v Praze a né jenom hlavní náměstí… bohužel nam plán moc nevyšel. 

First of all, our plane was delayed (only for one hour, but still). Second of all, when we landed to Prague the weather was really nice, however it changed very quickly. While we were at the Christmas markets, it started to rain quite a lot and then it was just getting stronger and stronger. Of course we didn’t like walking in this weather, because we weren’t really prepared for it. We didn’t have an umbrella, because we travelled just with a small hand luggage so we couldn’t take many things with us. Thus we were only getting more wet and cold…  
//
Zaprvé mělo naše letadlo zpoždění (sice jenom hodinku, ale i tak). No a zadruhé když jsme přiletěli do Prahy, počasí bylo fajn, nicméně se po chvíli změnilo. Když jsme byli na vánočních trzích, začalo pršet a pak už pršelo více a více. Samozřejmě se nám nelíbilo procházení Prahou v takovém počasí, protože jsme na to nebyli vůbec připravení. Neměli jsme deštník, protože jsme cestovali pouze s příručním zavazadlem, a proto jsme si nemohli vzít hodně věcí. Takže jsme byli víc a víc mokří a byla nám zima… 

After checking few shops, we ended up with a coffee in Starbucks, where we also spent the rest of our free time before the train. Starbucks was actually a good decision, because who doesn’t like Starbucks?? Their coffee is just amazing ❤
//
Po tom, co jsme obešli pár obchodů, jsme skončili ve Starbucks, kde jsme taky strávili zbytek našeho volného času. Starbucks byla ale vlastně dobrá volba, protože kdo nemá rád Starbucks?? Jejich káva je prostě skvělá ❤

After all it was, of course, nice to be for a while in Prague, because we could enjoy the Christmas markets a bit, but our plan was a bit different. Thus I hope that the next time we will be in Prague, we will have some more luck, because always we are there, we have some troubles that doesn’t allow us to walk through Prague.
//
Nakonec bylo samozřejmě fajn být zase na chvíli v Praze, protože jsme na chvíli navštívili vánoční trhy, ale náš původní plán byl jiný. Takže doufám, že příště už budeme mít větší štěstí, protože vždycky, když jsme v Praze, máme nějaké problémy, kvůli kterých se nemůžeme projít Prahou.

However, now we are with my family again and it’s time to enjoy the time here! Soo I wish you guys Merry Christmas and enjoy the time as much as possible <3

//
Nicméně teď už jsme zase s mojí rodinou a je na čase si to tady trochu užít! Takže vám všem přeji veselé Vánoce a užijte si je naplno <3 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *