Travelling

Visiting Cologne: Shopping and Restaurants

Hey guys! If you read my previous article, you already know that I made a city trip to Cologne. In the previous article I focused more on the city and things to do there. In this article I would like to tell you something about shopping and recommend you some interesting places where you can have dinner or lunch 🙂

//

Ahoj všichni! Pokud jste četli můj předchozí článek, tak už víte, že jsem byla na výletě v Kolíně nad Rýnem. V předchozím článku jsem se zaměřila na město a taky místa, která můžete v Kolíně nad Rýnem navštívit. V tomto článku bych vám chtěla říct něco o nakupování a doporučit vám nějaká zajímavá místa, kde si můžete dát třeba oběd nebo večeři 🙂

As first I would like to mention one quite important information, because we already had troubles with it a few times we visited Germany 🙂 I know that nowadays many people don’t have cash in the wallet, because they are used to pay only by card. As for example in the Netherlands it’s already possible everywhere. I also got used to the system already, but, for instance, I know that when I’m in the Czech republic, it’s not always possible. The same situation is also in Germany. They don’t accept paying by cards in many places, thus don’t forget to also take some cash money with you, otherwise you will get into troubles when you have to look for forgotten or hidden money in your wallet, bag or when you have to search for the nearest ATM to pay your bills!! 😀

//

Jako první bych vám chtěla sdělit jednu docela důležitou radu, protože jsme se s ní již několikrát potýkali, když jsme byli v Německu 🙂 Vím, že v dnešní době už hodně lidí nenosí peníze u sebe, protože jsou zvyklí platit kartou. Například v Nizozemsku už je to možné řekla bych téměř všude. Taky už jsem si tady na to zvykla, ale zase vím, že když jsem v Česku, tak ne vždy je to možné. A úplně stejně to je v Německu. V Německu ještě nepřijímají platební karty ve všech místech, takže si nezapomeňte vzít i nějaké peníze s sebou. Jinak se dostanete do situace, kdy budete muset hledat nějaké zapomenuté nebo schované peníze v peněžence nebo tašce a při nejhorším budete muset rychle navštívit nejbližší automat a vybrat si peníze, abyste zaplatili za účet!! 😀

When we arrived to Cologne, our hotel wasn’t ready to check-in yet so we immdiately decided to go for a lunch, because we were starving! We never search for places, where we could eat, before we go to a city and that’s sometimes a big mistake, because then we don’t know, which place we want to visit. Thus most of the times we walk three times around the city till we finally find a place that we like. Luckily, in the end we most of the times find a nice place, therefore the walking is worth it 😀

//

Když jsme přijeli do Kolína nad Rýnem a zjistili jsme, že náš pokoj ještě není připravený k check-in, rozhodli jsme se jít hned na oběd, protože jsme měli velký hlad! Musím říct, že my nikdy nehledáme místa, kde bychom se mohli najíst předem a to je často náš problém, protože potom nevíme, kde se vlastně chceme najíst. Takže se často stává, že nejdříve obejdeme město tak třikrát dookola a potom konečně najdeme místo, kde se jdeme najíst. Naštěstí nakonec většinou vybereme nějaké dobré místo, takže to vlastně stojí za to 😀

As first we visited a nice place called Mama Trattoria, which is nearby the shopping street . They had a really nice menu and wide range of options for food such as pasta, pizza, salads with also vegan and vegetarian options. They also had some special seasonal dishes. That’s why I chose rissoto, which was made with pumpkin and some other vegetable. It was very delicious!

//

Jako první jsme navštívili hezké místo, které se jmenuje Mama Trattoria. Nachází se blízko nákupní ulice. Měli opravdu skvělé menu a širokou nabídku jídel. Jako například těstoviny, pizzy, saláty a také měli všechno ve veganských a vegetariánských možnostech. Zrovna také měli speciální nabídku nějakých sezónních pokrmů, a proto jsem si dala rizoto s dýní a nějakou další zeleninou. Bylo to moc dobré!

For dinner we were looking for some cozy more like a German place, because it’s nice to experience the German atmosphere a bit. When we asked in the hotel for some recommendations of German places, we got an answer: „German restaurants are everywhere in Cologne“, but it‘s not really true. There are many restaurants in Cologne, but many of them are for instance Italian or Turkish .. However, if you really wanna go for some good German food in Cologne, you should look for a restaurant nearby the Rhine. There you can find many typical German restaurants.

//

Na večeři jsme hledali nějaké útulné a taky více německé místo, protože je super zažít trochu té německé atmosféry. Když jsme se zeptali v hotelu, jestli by nám mohli doporučit nějakou typicky německou restauraci, dostali jsme odpověď: „Německé restaurace jsou v Kolíně nad Rýnem všude“, což není úplně pravda. V Kolíně nad Rýnem je hodně restaurací, ale hodně z nich je třeba italských nebo tureckých.. Nicméně jestli opravdu chcete navštívit nějakou dobrou německou restauraci, měli byste hledat v okolí Rýna. Tam se nachází opravdu dost typicky německých restaurací.

 

Next day we had lunch in Dean & David. It’s a great place to have a light but filling and healthy lunch for a reasonable price. They have many different options such as fresh sandwiches, bowls, salads, smoothies, juices and coffee. The food looked and was really delicious. It’s quite small but really nice place. I just found out that they even have 3 locations in Cologne so it’s not difficult to find them!

//

Další den jsme měli oběd v Dean & David. Je to skvělé místo, kde si můžete dát lehký oběd, který vás ale opravdu zaplní a ještě k tomu je zdravý a za rozumnou cenu. Můžete si vybrat z hodně možností, jako jsou různé čerstvé sendviče, bowls, saláty, smoothies, džusy a káva. Jídlo tam vypadalo a taky bylo opravdu chutné. Je to docela malé, ale pěkné místo. A zrovna jsem zjístila, že mají dokonce hned 3 pobočky v Kolíně nad Rýnem, takže není vůbec složité je najít!

Honestly I have to tell you that I think shopping is the best thing to do in Cologne after visiting the Cathedral! There is a really long shopping street and also many shopping malls. It’s like a paradise for people who love shopping. I’m sure that if you really wanna check all the shops, you can’t manage it in one day!

//

Úpřímně vám musím říct, že si myslím, že nakupování je druhá nejlepší aktivita, kterou můžete dělat v Kolíně nad Rýnem, hned po návštěvě katedrály! Je tam fakt dlouhá nákupní ulice a taky hodně nákupních domů. Je to jako ráj pro lidi, kteří milují nakupování. Jsem si jistá, že pokud chcete navštívit opravdu všechny obchody, není to možné stihnout za jeden den!

We were also shopping a bit, because I wanted to buy a winter coat. I really like coats that can be bougt in shop called Orsay. Unfortunatelly Orsay is not in the Netherlands. That’s why I was really happy when I realised that we go to Germany, because I knew that there is Orsay. Luckily there is not only one Orsay in the centre of Cologne. Thus when I couldn’t find my coat in Orsay at the trainstation, I found it in Orsay in the shopping street. I was really lucky, because there was only one coat in my size left!! 🙂 I think many of you can imagine, how happy I was after this succesfull shopping 😀

//

My jsme šli taky trochu nakupovat, protože jsem si chtěla koupit zimní kabát. Líbí se mi kabáty, které se dají koupit v Orsay, bohužel ale Orsay není v Nizozemsku. Takže jsem byla opravdu šťastná, když jsem si uvědomila, že jedeme do Německa, protože jsem věděla, že tam mají Orsay. Naštěstí v centru Kolína nad Rýnem není jenom jedna Orsay. Takže když jsem nenašla kabát v Orsay na hlavním nádraží, našla jsem ho v nákupní ulici. A jěště k tomu jsem měla fakt štěstí, protože už tam byl poslední v mojí velikost!! 🙂 Myslím si, že hodně z vás si umí představit, jak šťastná jsem byla po tomto úspěšném nákupu 😀

So guys this was all about my trip to Cologne. I really enjoyed this trip. I also hope that you enjoyed my article and that you maybe found some helpful information here. Have a nice days! 🙂

//

No a to je všechno o výletě do Kolína nad Rýnem. Já jsem si tento výlet opravdu užila. Taky doufám, že se vám můj článek líbil a že jste v něm třeba našli nějaké užitečné informace. Hezký den všem! 🙂

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *