Travelling

Visiting Castles: Hradec nad Moravicí & Raduň

Holidays in the Czech Republic are not boring! There are so many things to do. You can enjoy the beautiful nature, walk in the mountains, chill somewhere at a water, visit many beautiful cities, visit castles and so on …

//

Prázdniny v České republice nejsou nudné! Je tolik věcí, které v Česku můžete dělat. Například si můžete užívat krásnou přírodu, procházet se v horách, odpočívat někde u vody, navštívit mnoho krásných měst, hradů a zámku atd …

This time we visited two castles in the Czech Republic: Hradec nad Moravicí and Raduň. They aren’t situated so far apart so you can easily make it in one day. I remember that I visited both castles with my primary school, but it’s been such a long time that I didn’t remember them anymore. Also visiting castles wasn’t really interesting to me when I was a child. I was always quite bored during the tours through the castles and couldn’t wait for the tour to end :D.

//

Tentokrát jsme navštívili dva zámky v České republice: Hradec nad Moravicí a Raduň. Nejsou umístěny tak daleko od sebe, takže se v pohodě dají zvládnout za jeden den. Vzpomínám si, že jsem už oba zámky navštívila se základní školou, ale už je to tak dlouho, že už jsem si z toho moc nepamatovala. Jo a taky návštěva hradů a zámků mě vůbec nebavila, když jsem byla malá. Při prohlídkách jsem byla vždy docela znuděná a nemohla jsem se dočkat, až skončí :D.

Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí

First we visited Hradec nad Moravicí, which was our initial plan. It’s actually a castle complex where you can find two castles :D. Hradec nad Moravicí can be easily reached by a car and you can even park right in front of the castle, because there is a large parking. If you want to enter the area of the castle (gardens and some rooms), you need to pay a small fee. In case you would like to take a tour through the castle and learn something more about the history, you need to pay a little bit more, but I can honestly tell you that the prices aren’t that bad 😊.

//

Nejprve jsme navštívili Hradec nad Moravicí, což byl i náš původní plán. Je to vlastně hradní komplex, kde najdete dva zámky :D. Do Hradce nad Moravicí se dostanete jednoduše autem, a dokonce můžete parkovat přímo před zámkem, protože je tam velké parkoviště. Pokud se chcete podívat do oblasti hradu (zahrady a některé pokoje), musíte zaplatit menší vstupné. Pokud byste se chtěli vydat na prohlídku zámku a dozvědět se něco vice o historii, vstupné je trochu vyšší, ale upřímně ty ceny nejsou tak špatné 😊.  

We decided not to go inside of the castle, but we walked through the gardens, learnt something about the history of that place in general and walked through a nature to an observation tower, where we sat down for a while and enjoyed the beautiful view. The nature in that area is so beautiful!

//

My jsme se rozhodli, že nepůjdeme na prohlídku zámku, ale prošli jsme se zahradami, dozvěděli se nějaké základní informace o tomto místě a šli se projít přírodou k rozhledně, kde jsme se na chvilku posadili a kochali se krásným výhledem. Příroda v této oblasti je opravdu krásná!

river Moravice

We walked down to the city for a lunch and then we were walking along the river Moravice until we found a trail where we could walk back to the car.  There we found out that it’s not so late yet, so we decided to visit the second castle Raduň, which is situated only 8km away.

//

Na oběd jsme si zašli dole ve městě a potom jsme šli podél řeky Moravice, než jsme našli cestičku, kterou jsme se dostali zpátky nahoru k autu. U auta jsme zjistili, že je ještě brzo a tak jsme se rozhodli navštívit druhý zámek Raduň, který je jenom 8km daleko.

Raduň

The area of the castle Raduň is a little bit smaller, because there is only one castle, but it has a large garden and there is an orangery right next to it where you can see some special flowers and herbs. The entrance to the orangery is for a small fee and you can buy flowers or some herbs there. We didn’t visit this castle from inside either, but we walked a bit in the area, checked the special flowers and herbs and read something about that place.

//

Oblast zámku Raduň je o něco menší, protože tam je pouze jeden zámek, ale má velkou zahradu a vedle se nachází oranžerie s okrasnou zahradou a bylinkami. Vstupné do oranžerie je za malý poplatek a můžete si tam koupit nějakou květinu nebo bylinky. Ani tady jsme nešli na prohlídku zámkem, ale prošli jsme se po okolí, podívali se na speciální květiny a bylinky a přečetli si něco o tom místě.

Orangery/ Oranžerie

As you can see from the pictures, both castles are quite different but really beautiful. They are like fairy tale castles. Besides that you can find out so much about the Czech history in these two castles. So if you are interested in history, you should definitely visit these places!

//

Jak můžete vidět z fotek, oba zámky jsou docela odlišné, ale opravdu krásné. Vypadají úplně jako pohádkové zámky. Mimo jiné se v těchto místech dozvíte hodně o historii Česka, takže pokud vás zajímá historie, určitě byste měli navštívit tato místa!

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *