Travelling

Velký Kriváň

Hey guys, how are you all doing?? I am already back from the holidays in the Czech Republic, but I still have one place that I would like to share with you as an good example for a trip. Well, I will make two posts out of it to separate it a bit 🙂

//

Ahoj všichni, jak se máte?? Já už jsem zpátky z dovolené v Česku, ale ještě tady mám jedno místo, které bych s vámi chtěla sdílet, protože to je dobrý nápad na výlet. No, vlastně z toho udělám dva články, abych to trochu oddělila 🙂

When I was a small child I used to go to the mountains with my father a lot, because it is like his hobby. Sometimes it was fun, because we went with some friends but I also know that sometimes I did not want to go at all 😀

However, nowadays I like it, because I really enjoy the beautiful nature that you see when you hike to the mountains. Also I am trying to keep in a good condition so the hiking is not as difficult as I would expect.

//

Když jsem byla malá, chodila jsem často s taťkou na hory, protože to je jako jeho koníček. Někdy to byla zábava, protože jsme šli s nějakými kamarády, ale taky vím, že někdy se mi nechtělo vůbec jít 😀

Nicméně, teď to mám ráda, protože si opravdu užívám tu krásnou přírodu, kterou vidíte, když jdete na hory. Taky se snažím udržovat se v kondici, a proto chození po horách není až tak těžké, jak bych čekala.

This summer we went with my father to mountains in Slovakia. They are called Malá Fatra and more specifically we were hiking to Velký Kriváň, which is 1709 m.a.s. If you decide to reach the mountain totally from the bottom, it takes a lot of time and I believe that it is very hard, because it is very steep.

//

Toto léto jsme jeli s taťkou na slovenské hory. Jmenuje se to tam Malá Fatra a přesněji jsme šli na Velký Kriváň, který je  1709 m.n.m. Pokud se rozhodnete jít nahoru úplně zespoda, trvá to docela dlouho a věřím, že je to hodně náročné, protože to je hodně prudké.

We went, as most of the people, by a cableway. It is for 6 people and in a few minutes we were almost at the top. Then we had to walk about 40 minut to the top – Velký Kriváň. The walking was quite hard, because at that time the weather was not so nice. It was very windy and foggy. We were a bit disappointed that we did not have any beautiful view from the top, but the clouds give it some kind of mystery, which makes it also nice.

//

Jeli jsme lanovkou jako většina lidí. Je to pro 6 lidí a za pár minut jsme byli skoro nahoře. Pak už jsme šli asi jenom 40 minut na vrchol Velkého Kriváně. Bylo to docela složité, protože v té době nebylo pěkné počasí. Bylo hodně větrno a mlhavo. Byli jsme trochu zklamaní, že jsme neměli pěkný výhled z vrcholu, ale ty mraky to dělali takové tajemné, což je taky pěkné.

After a small rest on Velký Kriváň we walked down the way to the cableway again. My father continued hiking through other tops and my boyfriend, sister and I went down by the cableway.

//

Po krátké přestávce na Velkém Kriváni jsme šli zase zpátky k lanovce. Taťka pokračoval túru přes další vrcholky hor a my s přítelem a sestrou jsme jeli zase dolů lanovkou.

Then we drove to the city Terchová, where we walked for a while. Later we went back to the mountains, because we were still hiking to Cottage on Grun – Chata na Grúni, where we had a meeting with my father. The hiking took about 45 minutes again, because it is only 973 m.a.s.

//

Potom jsme se jeli podívat do města Terchová, kde jsme se na chvilku prošli. Později jsme šli zpátky pod hory, protože jsme ještě šli na chatu na Grúni, kde jsme se měli sejít s taťkou. Cesta nám zabrala asi 45 minut zase, protože to je jenom 973 m.n.m.

At the cottage we met my father, we had a typical Slovak food called Bryndzové halušky, took some picture as a proof that we were there and went down 😀

U chaty jsme se teda sešli s taťkou, dali jsme si typické slovenské jídlo bryndzové halušky, udělali jsme si nějaké fotky jako důkaz, že jsme tam byli a šli zase dolů 😀

After we were quite tired, but we still continued to a place called Jánošíkove diery, because we were already in the area. But about that I will write in my next post. So stay tuned guys!! 🙂

//

Potom už jsme byli docela unavení, ale šli jsme ještě do Jánošíkových dier, protože už jsme byli v okolí. O tom ale budu psát až v dalším článku. Tak zůstaňte se mnou!! 🙂

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *