Travelling

Travelling to Slovakia: Štrbské Pleso

If you are already in the eastern part of the Czech Republic and you have some free days left, because you have the feelings that you have already seen everything, you could visit the Slovak mountains. Slovak mountains are not that far away (well, it depends on the place you decide to go to), so you could make it as a one day trip or stay for a night in some place. This summer holidays we went to Štrbské pleso that is situated in the High Tatras. It’s a lake that is at an altitude of 1346 m. It took us around 3 hours by car to get there from the Czech Republic, but I think that it’s still not that far away 😊.

//

Pokud jste již ve východní části České republiky a zbývá vám ještě několik volných dní, protože máte pocit, že už jste všechno viděli, můžete se vydat na slovenské hory. Slovenské hory nejsou tak daleko (teda záleží na tom, kde se vydáte), takže se tam dá jet i jen na jednodenní výlet nebo můžete zůstat někde na noc. Během letošní dovolené jsme se vydali na Štrbské pleso, které se nachází ve Vysokých Tatrách. Je to jezero, které leží v nadmořské výšce 1346 metrů. Cesta autem z Česka nám tam trvala asi 3 hodiny, ale podle mě to ještě není tak daleko 😊.

I‘ve visited Štrbské pleso already once, when I was a child and we were with my father on holidays in the Slovak mountains. This time we decided to join my father, because he wanted to climb a mountain. We didn’t climb the mountain with him, but we had the whole day to enjoy the surrounding of Štrbské pleso. It might seem like spending the whole day in that place is too long, but belileve me, there are so many things to do and places to go that you won’t get bored.

//

Štrbské pleso jsem navštívila již jednou, když jsem byla jako malá na dovolené s taťkou na slovenských horách. Tentokrát jsme se zase rozhodli jet s taťkou, protože si chtěl udělat výšlap do hor. My jsme s ním nešli na výšlap, ale měli jsme celý den na to, abychom si užili okolí Štrbského plesa. Mohlo by se zdát, že celý den na Štrbském plese může být zdlouhavý, ale věřte mi, že tam je tolik věcí a míst, která můžete navštívit, že se tam určitě nudit nebudete.

As first we walked around the Štrbské pleso. While walking around the Štrbské pleso, you get a beautiful view to many nice places. The lake is surrounded by mountains so there are mountain views everywhere. Moreover you can see the ski jumping hill, beautiful nature and some hotels and cottages that are situated next to the lake. There is for instance the famous Grand Hotel Kempinski High Tatras that always reminds me of one Czech movie (Román pro muže) that was taken there 😀

//

Nejdříve jsme se šli projít okolo Štrbského plesa. Při procházce okolo jezera máte výhled na mnoho pěkných míst. Jezero je obklopeno horami, takže tam je všude výhled na hory. Kromě toho můžete vidět i skokanský můstek, krásnou přírodu a různé hotely a chaty, které se nachází u jezera. Je zde například slavný Kempinski hotel, který mi připomíná film Román pro muže, který se tam natáčel 😀

Also the view over the lake and the whole Štrbské pleso is very beautiful. Always when I think of Štrbské pleso, I get in my mind the view of the lake with the typical hotel right next to the lake. This view also always reminds me of another Czech movie that was taken in that place (Jak se krotí krokodýli). It was my favourite movie when I was younger 😀 … Anyway, you can walk totally around the lake. It will take you around one hour if you also take many pictures and enjoy the view during the walk 😊And if you want to enjoy the view of the surroundings from the lake, you can also rent a boat and spend some time on the water!

//

Také výhled na jezero a celé Štrbské pleso je krásný. Vždycky když myslím na Štrbské pleso, vybaví se mi ten typický pohled na jezero s tím typickým hotelem, který je hned u jezera. Tento pohled mi také připomíná další film, který se točil na tomto místě – Jak se krotí krokodýli. To byl jeden z mých oblíbených filmů, když jsem byla mladší 😀 … Nicméně jezero se dá celé obejít. Zabere vám to přibližně hodinu, pokud také budete fotit několik fotek a kochat se tím výhledem 😊 A pokud si chcete vychutnat ten pohled na okolí z jezera, můžete si také pronajmout loďku a strávit nějaký čas na vodě!

From Štrbské pleso you can decide, which direction you want to go. We decided to go to the lake Popradské pleso that is situated at an altitude of 1494 m. It’s a similar place to Štrbské pleso, only a bit higher. From Štrbské pleso it’s an easy walk through the mountains that is around 4km long. It’s about an hour walk.

//

Ze Štrbského plesa se můžete rozhodnout, kterým směrem se chcete vydat. My jsme se rozhodli jít k jezeru na Popradském plese, které leží v nadmořské výšce 1494 metrů. Je to podobné místo, jako Štrbské pleso, jen je o něco výše. Ze Štrbského plesa je to pohodová procházka horami, která je dlouhá asi 4 kilometry. Je to asi hodinka chůze.

While walking to Popradské pleso, in certain point you can chose one of two trails that you want to follow to get there. First we chose a trail that was leading us to the Cottage at the Popradské pleso. I think this walking trail was a bit more difficult, because you walk a bit higher and over stones. Also it seems to me a bit more dangerous as there are rocks on one side and an open space on the other side. However, there you get a really beautiful view over the mountains and forest 😊

//

Po cestě na Popradské pleso si v jednom místě můžete vybrat jednu ze dvou tras, po které se chcete vydat. My jsme si vybrali stezku, která vede k chatě na Popradském plese. Myslím si, že tato stezka byla o něco obtížnější než ta druhá, protože na jedné straně jsou skály a na druhé straně máte otevřený prostor. Ale na druhou stranu máte na této stezce krásný výhled na hory a lesy 😊

The second trail that we chose on the way back was, in my view, easier. It’s a trail that leads you through a forest path. However, don’t imagine it as an easy walk in the forest, because in some places it goes higher and in others lower 😀 On the way we also met a river that we had to cross over a bridge, so we made a short stop there and I even washed my hands in the clear mountain river. It was a great refreshment during the walk 😊

//

Tou druhou stezkou jsme se vydali po cestě zpátky a ta byla podle mě méně náročnější. Je to stezka, která vede lesní cestou. Ale nepředstavujte si to jako lehkou procházku lesem, protože na některých místech ta stezka stoupá a na jiných zase klesá 😀 Po cestě jsme také potkali horskou řeku, kterou jsme museli přejít přes most, tak jsme si tam udělali krátkou zastávku, a dokonce jsem si i smočila ruce v řece. Bylo to skvělé osvěžení po tom chození 😊

If you forget to take food or you just pack a small snack with you, you don’t have to be afraid that you are going to be hungry the whole day. There are enough restaurants and places to eat at Štrbské pleso and Popradské leso. Once you decide to buy a food there, I would recommend you taking a typical Slovak dish. You can order, for instance, Slovakian potato dumplings with Bryndza cheese (Bryndzové halušky), grilled Oštiepok (it’s a traditional smoked cheese) or any kind of soup. If you have taste for a sweet dish, you can order fruit dumplings that are really delicious. For lunch I ordered the fruit dumplings that we had at the Popradské pleso. And because my sister made me really jealous with the Oštiepok cheese, I took it for dinner as well 😀 We had dinner at a restaurant at the parking on Štrbské pleso.

//

Pokud si zapomenete sbalit jídlo nebo si jen vezmete malé občerstvení, nemusíte se bát, že budete mít celý den hlad. Na Štrbském a Popradském plese je dostatek restaurací a míst, kde se budete moct najíst. Pokud se už rozhodnete, že si tam dáte jídlo, doporučila bych vám si dát nějaké typické slovenské jídlo. Můžete si dát například bryndzové halušky, grilovaný Oštiepok nebo jakoukoliv polévku. Pokud máte chuť na sladké jídlo, doporučila bych vám kynuté knedlíky plněné ovocem, které jsou fakt výborné. Oběd jsme si dali na Popradském plese a dala jsem si ty plněné knedlíky. A protože mi ségra udělala chuť na grilovaný Oštiepok, tak jsem si ho dala potom na večeři 😀 Večeři jsme si dali v jedné restauraci u parkoviště na Štrbském plese.

If you decide to go on a trip to such places, don’t forget to take a good pair of shoes and a lot of water, because it’ll be needed. Otherwise, I think it’s a good idea for a trip for everybody, who likes nature, climbing the mountains or just enjoy walking in the nature. If you get such a good weather as we did, you will enjoy beautiful views everywhere and it’s really worth it! 😊

//

Pokud se rozhodnete jet na výlet do těchto míst, určitě si nezapomeňte vzít dobrou obuv a hodně vody, protože se vám bude hodit. Jinak si myslím, že Štrbské pleso je dobrý tip na výlet pro všechny, kteří mají rádi přírodu, lezení po horách a procházky přírodou. Jestli budete mít i takové skvělé počasí, jako jsme měli my, budete mít všude krásný výhled, a to opravdu stojí za to! 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *