Travelling

Travelling in Estonia and Town Otepää

Estonia is a small country, but it offers many places that are worth visiting while you are here. You don’t have to be worried that travelling in Estonia is difficult, because it’s actually quite simple. It’s only up to you if you are going to travel by a car, bus or train.

I honestly haven’t travelled by train yet, because I’m very satisfied with the bus transport. As I understood, there are two types of busses that are used the most. If you plan a long distance travel, there is a bus company Lux Express. For travelling in some Estonian counties, you can take one of the free busses! (yes, you read correctly. The busses are really for free) :D.

//

Estonsko je malá země, ale nabízí hodně zajímavých míst, které byste měli navštívit, když už jste tady. Nemusíte se bát, že cestování Estonskem je složité, protože je právě docela lehké. Je jen na vás, pokud se rozhodnete cestovat autem, autobusem nebo vlakem.

Upřímně já jsem ještě necestovala vlakem, protože jsem spokojená s jejich autobusovou dopravou. Jak jsem pochopila, existují dva typy autobusů, které jsou používané nejvíce. Pokud se chystáte na výlet, který je dál, je tady pro vás společnost Lux Express. A když cestujete v některých estonských okresech, můžete tam najít autobusy, které jsou zadarmo! (ano, čtete správně. Ty autobusy jsou opravdu zadarmo) :D.

Otepää view

The bus company Lux Express has really good busses. They go very often to many different cities (not only in Estonia). Also they are pretty comfortable and modern. Each seat has its own socket and tablet so that you can watch a movie or listen to songs. In most of the busses you can even take a coffee, cocoa or tea for free! Isn’t it great? 😀 And if you want to have a luxury seat, some of the busses are called Lounge, which means that there is a kind of first class part, where you find very comfortable seats. Thus if you want to work or just relax and enjoy your privacy while travelling, this is a good option. However, not all the busses have this possibility.

I shouldn’t forget to mention that Lux Express bus tickets are reasonably priced. You get a really great service for a good price. Of course, if you chose for the lounge seats then you have to pay a bit more 😊.

//

Autobusová společnost Lux Express vlastní dobré autobusy. Jezdí často do různých měst ( ne jenom v Estonsku). Také jsou dost pohodlné a moderní. Každé sedadlo má svojí zásuvku a tablet, abyste se mohli dívat na filmy nebo poslouchat písničky. Ve většině autobusů si dokonce můžete dát kávu, kakao nebo čaj zadarmo! No není to skvělé? 😀 A pokud byste chtěli sedět na luxusnějším sedadle, některé autobusy se jmenují Lounge, což znamená, že je tam něco jako první třída, ve které najdete pohodlná sedadla. Takže pokud chcete po cestě pracovat nebo jenom relaxovat a užívat si soukromí, toto je skvělá možnost. Ale ne všechny autobusy nabízí tuto možnost.

Neměla bych zapomenout zmínit, že jízdenky Lux Expressu jsou za rozumnou cenu. Nabízí skvělý servis za dobrou cenu. Samozřejmě, pokud zvolíte ta lepší sedadla, tak si budete muset trochu připlatit 😊.

Otepää St Mary’s Lutheran Church

As you already know, you can even travel for free in Estonia! Some Estonian counties introduced fare-free bus public transport. It means if you travel in one of the counties, you don’t have to pay for the bus tickets! How great it is, haha. But it doesn’t count for all busses in these counties. The fare-free busses are blue and they are mostly smaller and, of course, older than a normal bus. So for instance it doesn’t include inner city busses. If you want to travel for free, you only need to have your personal bus card that you use for travelling in the city. I didn’t have the card at the time I was travelling by this bus, but my friend had one, so she scanned it for me as well. It doesn’t charge you money, you only have to prove yourself in the bus. I heard that some drivers even let you travel with those busses without the card. However, there are also drivers that won’t let you travel without the card.

//

Jak už víte, v Estonsku také můžete cestovat zadarmo! Některé kraje zavedly bezplatnou autobusovou dopravu. Znamená to, že pokud cestujete v jednom z těchto krajů, nemusíte platit za jízdenku! To je skvělé, haha. Ale neplatí to na úplně všechny autobusy. Bezplatné autobusy jsou modré a většinou jsou menší a samozřejmě starší než normální autobusy. Například to ani nezahrnuje autobusy, které jezdí po městě. Pokud chcete cestovat zadarmo, potřebujete k tomu autobusovou kartičku, kterou používáte k cestování po městě. Já jsem neměla kartičku, když jsem tím autobusem jela, ale kamarádka ji má, a tak ji označila i za mě. Nestrhne vám to peníze. To je jenom k tomu, abyste se nějak prokázali v autobuse. Slyšela jsem, že někteří řidiči vás nechají cestovat i bez autobusové karty. Nicméně moc bych to neriskovala, protože hodně řidičů vás nenechá cestovat bez karty.

Ruins of the Bishop’s Castle from the 12th century
//
Zříceniny biskupského hradu z 12. století

I travelled with this bus for instance to a town called Otepää. You can see Otepäa in the pictures in this article (the leaves and grass are green because it was still in September :D). Otepää is situated in a different county, but there are also fare-free busses. It was about an hour travel from Tartu to Otepää. When you travel on the main roads of Estonia, the only view that you get most of the times is nature. So there isn’t much to look at, because it all looks so similar. Also the roads are not really wide and there are many turns, which mean that the small and old fare-free busses are going to all directions. I wouldn’t really recommend this busses for people suffering from car-sickness.

//

Bezplatným autobusem jsem jela třeba do města Otepää, které můžete vidět na fotkách v tomto článku (listy a tráva jsou takové zelené, protože to bylo ještě v září :D). Otepää se nachází v jiném kraji než Tartu, ale tam mají také bezplatné autobusy. Cesta z Tartu do Otepää trvala asi hodinku. Když jedete po hlavních cestách v Estonsku, jediné, na co se většinou můžete dívat z okna, je příroda. Takže tam není moc, na co byste se mohli dívat, protože to vypadá podobně. Také cesty nejsou moc široké a je tam docela dost zatáček, což znamená, že ty malé a staré bezplatné autobusy se hýbou na všechny strany. Nedoporučila bych je lidem, kterým nedělá cesta autobusem dobře.

Otepää is a small but very old town. The population is only over 2000 inhabitants, but it’s a very famous place, especially in winter. There are many places for cross-country skiing and ski jumping hill. But of course you can visit Otepää during the whole year, because you can enjoy its nature. If you have more time, there is a nature park or you can walk around the lake and rivers. We didn’t do it, because we didn’t have that much time and actually the lake isn’t nearby the bus stop.

//

Otepää je malé a hodně staré město. Žije tam jen přes 2000 obyvatel, ale je to docela známé místo. Hlavně teda v zimě, protože tam jsou místa na běžky a také lyžařský skokanský můstek. Samozřejmě ale můžete navštívit Otepää v průběhu celého roku, protože tam můžete jít do přírody. Pokud máte více času, je tam přírodní park nebo se můžete projít okolo jezera a řek. My jsme tam nešli, protože jsme neměli tolik času. Navíc to jezero není v okolí té autobusové zastávky.

Room of the Estonian Flag & Jakob Hurt Statue
//
Místnost estonské vlajky & Socha Jakoba Hurta
Winter Church // Zimní kostel

We took a touristic map at the information centre and visited all the places that were on the map. Surprisingly there are quite many significant places, such as Lutheran church, winter church, monuments, Estonian flag room and even ruins of the Otepäa Bishop’s castle that is originally from the 12th century.

//

V informačním centru jsme si vzali turistickou mapu a navštívili jsme všechna místa, která byla vyznačená na mapě. Překvapivě tam bylo docela dost významných míst. Jako je například luteránský kostel, zimní kostel, pomníky, dům týkající se estonské vlajky, a dokonce tam jsou zříceniny biskupského hradu, který je původně z 12. století.

Elsa café
Happy look at the cake 😀 // Šťastný pohled na zákusek 😀

While walking through Otepää we noticed a small café Elsa that looked like a real Estonian place, so we decided to go inside and try something Estonian. We were really lucky because it was just raining at that time, so we hid from the rain :D. The atmosphere in the café was really cozy. I tried a cake that was with something like cottage cheese and fruits. The taste was really good, especially because it was really fresh.

//

Když jsme se procházeli Otepou, všimli jsme si malé kavárny Elsa, která vypadala jako pravé estonské místo, a tak jsme se rozhodli jít dovnitř a zkusit něco estonského. Měli jsme štěstí, protože zrovna začalo pršet, tak jsme se aspoň schovali před deštěm :D. Byla tam taková útulná atmosféra. Vyzkoušela jsem nějaký zákusek, který byl s ovocem a něčím podobným tvarohu. Chutnal dobře. Hlavně proto, že byl fakt čerstvý.

Receiving energy from the oak tree 😀
//
Přijímání energie z dubu 😀

Last place that we visited was The Energy Pillar. It’s a place with a lot of positive energy. If you want to get the energy you should follow the instructions that are written on a board at that place. Basically you should stand between two oak trees and imagine that you are something from nature. There are also other things you should do still. The story behind was very interesting and yes, of course, I also tried it :D.

//

Poslední místo, na kterém jsme byli, bylo místo s energetickým sloupem. Je to místo, na kterém by mělo být hodně pozitivní energie. Pokud chcete získat energii, měli byste se řídit pokyny, které jsou napsané na informační tabuli. V podstatě byste se měli postavit mezi dva duby a představit si, že jste něco z přírody. A ještě byste měli dělat i jiné věci. Ten příběh byl docela zajímavý, a tak jsem to taky samozřejmě vyzkoušela :D.

So as you can see travelling in Estonia, especially by busses, is really easy and affordable. You can take a bus and travel to different places. It only might také a bit longer, because not all the roads are suitable for a fast drive… And even though you find a small town, don’t be afraid that it will be boring, because many towns offer interesting places for tourists 😊.

//

Takže jak jste si mohli přečíst, cestování Estonskem (a hlavně teda autobusem) je jednoduché a cenově dostupné. Autobusem se dostanete do mnoha různých míst. Cestování ale může někdy trvat trochu déle, protože ne všechny estonské cesty jsou vhodné k rychlé jízdě… A pokud najdete jen nějaké malé město, nebojte se, že bude nudné, protože hodně měst nabízí zajímavá místa 😊.

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *