Studying Abroad

The University System In The Netherlands

Hey guysss, today I have an article about the university system in the Netherlands. Some of you are maybe wondering how it all works here, how the university system is divided, organised and so on…??

As the university system here differs from the one in the Czech Republic, I also believe that it may differ from other countries.

I am going to explain the system that I have at the University of Groningen, but it won’t differ a lot from the other universities in the Netherlands, because the school year is divided the same way at universities here.

//

Ahoj všichni, dneska mám pro vás článek o vysokoškolském systému v Nizozemsku. Někteří z vás jste možná přemýšleli, jak to tady všechno funguje, jak je rozdělený školský systém, organizovaný a tak…?

Taky věřím, že tento systém může být odlišný od systému v jiných zemích, protože je jiný než systém v Česku.

Já vám tady vysvětlím systém, který mám na vysoké škole v Groningenu, ale určitě to nebude odlišné od jiných vysokých škol v Nizozemsku, protože školní systém je tady rozdělený podobně na všech vysokých školách.

The university begins immediately the first week of September, because the whole year is divided into 4 blocks. So it means that every semester consists of two blocks. There is 7 weeks of lectures and seminars in each block and after that there is 3 weeks exam period. It means exams are 4 times during the school year. If you fail an exam, you have a resit after the next block and if you also fail this, then you have the exam next year.

If you don’t have to do a resit and your exams are well planned at the beginning of the exam period, it’s possible that you have like one week of holidays there, or few days. I had it like that the last year, which was amazing because I could go to Czech 😀 So I also hope, it will be the same this year.

//

Univerzita tady začíná hned první týden v září, protože celý rok je rozdělený do čtyř bloků/částí. Takže to znamená, že každý semestr se skládá ze dvou bloků. V každém bloku je 7 týdnů a potom je zkouškové 3 týdny. Znamená to, že zkoušky jsou 4 krát během školního roku. Jestli zkoušku nedáš, opravná zkouška je na konci dalšího bloku a pokud nedáš ani tuto zkoušku, další pokus je příští rok.

Pokud nemusíš dělat opravnou zkoušku a máš zkoušky naplánované na začátku zkouškového období, je možné mít třeba týden prázdnin nebo aspoň pár dní. Měla jsem to tak minulý rok a bylo to super, protože jsem mohla jet do Česka 😀 Takže doufám, že to bude stejné i tento rok.

During the whole bachelor you need to make 180 study points (credits), which means 60 points every year. The first year is stricter about the credits. In order to continue to the second year, you need to obtain at least 45 study points. In my case it meant that I could fail 3 courses. But that’s not what I wanted 😀 If you make all 60 study points during the first year or you complete them the next year, you already get a first certificate (here it’s called propedeuse, I always make a mistake in the spelling of this word 😀 ) However I haven’t received it yet, (if I will receive it) so I don’t know how it looks like.

//

Během celého bakaláře je potřeba splnit 180 kreditů, což znamená 60 kreditů každý rok. První rok je trochu striktnější ohledně kreditů. Abyste postoupili do druhého ročníku, je potřeba získat 45 kreditů. V mém případě to znamená, že bych nemusela udělat 3 zkoušky. Ale to není to, co jsem chtěla 😀 Pokud splníš všech 60 kreditů během prvního roku nebo to doděláš během dalšího roku, už dostaneš první certifikát. (Tady se tomu říká propedeuse. Vždycky napíšu toto slovo špatně 😀 ) Nicméně ještě jsem ho nedostala (pokud ho vůbec dostanu), takže nevím jak to vypadá.

During each block I have 3 courses, so that I can make 15 points. I know some people have for instance 2 courses, because one is for 10 points so it’s as busy as 2 courses. For each course there are deadlines every week. For instance I have to do some readings, make some group works, presentations, write essays and so on every week. Thus even though I don’t sit at the uni from morning to evening because I have 12 hours of lectures and seminars a week, the weeks are always so busy with all the assignments. There is a lot of self study.  Every Friday I’m saying myself  “Whaat? Is it Friday already?”

//

Během každého bloku mám 3 předměty, abych splnila 15 kreditů. Vím ale, že někteří mají třeba 2 předměty, protože jeden je za 10 bodů, takže tam je toho tolik jako ve dvou předmětech. Každý předmět má deadliny každý týden. Například musím číst články, dělat nějakou skupinovou práci, prezentaci, psát eseje a tak každý týden. Takže i když nesedím ve škole od rána do večera, protože mám 12 hodin přednášek a seminářů během týdne, každý týden je toho opravdu hodně kvůli všem těm úkolům. Máme hlavně hodně samostudia. Každý pátek si říkám “cože?? Už je zase pátek??”

The thing about the assignments is that you really have to do it and submit till the deadline, because it’s obligatory if you want to make the exam at the end of the block. Sometimes you can miss, for instance, one out of six essays, but not in my language classes. It can also happen that you fail the essay and you don’t get a point for it so I wouldn’t risk that I would not write one of the first essays. Another thing is that you have to attend 80% of the seminars otherwise you can’t do the exam.

Exams are most of the time written and I think for most of the courses are in the exam halls with computer, but for instance for my language classes it’s just written in the classes and then we have some oral exam as well. Types of exams really differ. Last year we had to write few short essays, one long essay and multiple choice questions during the exams but for this year I saw that I will have maybe 70 multiple choice questions as my exams. (Which is actually crazy for me, because I don’t like this kind of questions! There are so many options to chose!! 😀 )

//

Co se týká úkolů, opravdu je musíš udělat a odevzdat na čas, protože jsou povinné, pokud chceš dělat zkoušku na konci bloku. Někdy se může stát, že třeba nenapíšeš jednu ze šesti esejí, ale ne v jazykových předmětech. Může se taky stát, že za některou z těch esejí nedostaneš body takže bych neriskovala, že bych nenapsala některou z těch prvních esejí. A taky musíš být v 80% ze všech seminářů, jinak nemůžeš jít ke zkoušce.

Zkoušky jsou většinou písemné a myslím si, že většina předmětů je má ve zkouškových halách s počítačema, ale třeba moje jazykové zkoušky jsou normálně písemně ve třídě a potom třeba máme taky ústní zkoušku. Typy zkoušek se opravdu liší. Minulý rok jsme museli psát pár krátkých esejí, jednu dlouhou a testové otázky během zkoušek, ale pro tento rok jsem viděla, že budu mít asi 70 testových otázek jako zkoušku. (což je vlastně špatně pro mě, protože nemám ráda takové otázky! Tam je tolik možností na výběr!! 😀 )

So I think this is the most important to know about the university system here. If you wanna know some more information or you wanna let me know how it is at your university, just comment in the section below or let me know in a message. I’m really curious about the university system in other countries 🙂

Have a nice day guys!! 🙂

//

Toto jsou asi ty nejdůležitější informace ohledně vysokoškolského systému tady. Pokud chcete vědět více informací ohledně školského systému tady nebo mi chcete napsat jaký je systém ve vaší škole, můžete mi dát vědět v komentářích nebo mi napište. Vysokoškolský systém v jiných zemích mě opravdu zajímá 🙂

Hezký den všem!! 🙂

Please share and like my page:

3 thoughts on “The University System In The Netherlands”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *