Studying Abroad

The University Has Begun!!

Hey guys, how are you all doing? 🙂 I have already started my university again. I feel like the holidays went so quickly. I don’t even know what I was doing all the time. First I thought that I would have nothing to do during the summer holidays in the Netherlands and I didn’t like it, because I’m used to be very busy during summer holidays ( like working abroad and so on). But actually, later on I realised that I was quite busy all the time 😀

//

Ahoj všichni, jak se máte? 🙂 Mně už zase začala vysoká škola. Mám pocit, že ty prázdniny tak utekly. Ani nevím, co jsem vlastně celou tu dobu dělala. Nejdřív jsem myslela, že tady nebudu mít co dělat během prázdnin v Nizozemsku a moc se mi to nelíbilo, protože jsem zvyklá, že bývám hodně zaneprázdněná během letních prázdnin (jakože práci v zahraničí a tak). Ale vlastně později jsem si uvědomila, že jsem měla pořád co dělat 😀

This year I felt like I’m going to a high school and not university, because the university year here begins the first Monday in September. This is very crazy, when I remember most of my friends in the Czech Republic they begin the university end of the September or somewhere around that date 😀 But, yeah, different school system. (I have just realised that I actually haven’t explained you the university system in the Netherlands yet, so stay tuned for an article about it!!)

//

Tento rok jsem měla pocit, že nastupuji na střední školu a ne na vysokou, protože tady začíná vysokoškolský rok hned první pondělí v září. Je to úplně šílené, když si vzpomenu na mé kamarády v Česku, kterým začíná škola až koncem září nebo někde v té době 😀 ale, ano, je tady jiný školský systém ( právě jsem si uvědomila, že jsem vám ještě nevysvětlila školský systém v Nizozemsku, tak pro více informací zůstaňte se mnou !!)

I was really looking forward to go to the university again, to have the student lifestyle, meet my friends and learn something new… But honestly?? My mind totally changed immediately on Monday. It got so busy with all the assignments, group works, presentations and so on.

//

Opravdu jsem se těšila na to, že zase půjdu do školy, budu mít studentský život, potkám se s přáteli a naučím se něco nového… ale upřímně?? Můj názor se změnil hned v pondělí. Okamžitě jsme dostali hodně úkolů, skupinových prací, prezentací a tak.

Last school year, many people told me that the second year is going to be much easier and I will have more free time. I cannot believe that somebody actually told it! My first week of the university was quite shocking.

Well, shocking…Is it maybe shocking because of the summer holidays that my brain is not used to the studying so much yet?? 😀 I hope yes!!

Anyway, there is also a lot of fun in the university. Meeting friends and having some fun during the seminars and lectures is really nice 🙂 also, I will learn something new again which is very positive.

//

Minulý školní rok mi hodně lidí říkalo, že druhý ročník bude o hodně lehčí a budu mít hodně volného času. Nemůžu uvěřit, že to vlastně někdo řekl! Můj první týden školy byl docela šokující.

No, šokující… Je to možná šokující kvůli letních prázdnin, protože můj mozek není zvyklý se zase tak učit?? 😀 doufám, že ano!!

Nicméně, na výšce je taky hodně zábavy. Setkávat se s přáteli a bavit se během seminářů a přednášek je fajn 🙂 A taky se zase naučím něco nového, což je pozitivní.

Luckily the weather was still nice this week so my boyfriend and I went to the city centre of Groningen during the weekend, because he still needed to buy a pair of shoes for the suit. Thus he was trying on shoes and I was drinking a coffee again, haha. I love this style of shopping, when they really take care of the customers 😀

So we enjoyed a nice sunny day in Groningen and took some energy for the upcoming week, because it’s gonna be very busy again 🙂 if somebody of you had already started school, I hope you are all doing great! Have a nice day guys!!

//

Počasí bylo ještě naštěstí dobré během týdne, a tak jsem šla s přítelem o víkendu do centra Groningenu, protože ještě potřeboval koupit boty k obleku. Takže on si zkoušel boty a já jsem si zase pila kávu, haha. Tento styl nakupování se mi fakt líbí, když se takhle starají o zákazníky 😀

No, takže my jsme si užili hezký den v Groningenu a nabrali jsme nějakou energii pro další týden, protože toho bude zase hodně 🙂 Jestli už někdo z vás taky začal školu, tak doufám, že se vám všem daří! Hezký den všem!!

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *