Travelling

Tallinn with my Boyfriend

The last days I was in Estonia were quite busy. Not only because it was the exam period and I had to study and work on my project, but also because I really wanted to enjoy the last days here. So I was going out and hanging out with my friends more than normally and it was quite challenging to compare it all together :D. I hadn‘t even travelled for the last few weeks as I had some duties that I had to do and I mostly work on the weekends so it’s hard to combine it with travelling.

//

Poslední dny, strávené v Estonsku, jsem byla docela dost zaneprázdněná. Nejen proto, že jsem měla zkouškové a musela jsem se učit a pracovat na projektu, ale také protože jsem si chtěla užít poslední dny v Estonsku. Takže jsem chodila ven a trávila více času s přáteli než normálně a musím říct, že to bylo docela náročné to zkombinovat všechno dohromady :D. Těch posledních pár týdnů, co jsem byla v Estonsku, jsem ani necestovala, protože jsem měla nějaké povinnosti a o víkendu většinou pracuji, takže se to těžce kombinovalo s cestováním.

My last travel was visiting Tallinn in November. So happy that I got the chance to visit Tallinn and it was even better that I could visit it with my boyfriend. I always love exploring new cities with him! It was only a shame that we were there few days before they opened the Christmas market, so we could only watch the workers building it.

//

Naposledy jsem v Estonsku navštívila Tallinn. Jsem ráda, že jsem konečně navštívila Tallinn a bylo to ještě lepší tím, že jsem ho mohla navštívit s přítelem. Vždycky se mi líbí objevovat nová města s ním! Jenom byla škoda, že jsme tam byli pár dní před tím, než otevřeli vánoční trhy, takže jsme jen sledovali pracovníky, jak je stavěli.

We spent one night in Tallinn, which is enough if you want to see the Old Town, walk around and visit some museums. The first day we just walked around the city and tried to see as many places as possible before the sunset. The day was quite dark so it got darker even faster than normally. But that’s quite normal in Estonia. Lately we haven’t got many sunny days and the sunset is so early. It means once it gets dark and it’s cold, there is not so much to do. Or there wasn’t so much to do, because the markets weren’t ready and it rained quite a lot that day. 

//

V Talinu jsme byli na jednu noc, což stačí, pokud chcete vidět Staré město, projít se městem a navštívit nějaká muzea. První den jsme se jen tak procházeli městem a snažili jsme se navštívit co jak nejvíce míst před tím, než zapadne slunce. Ten den byla dost tma, takže se setmělo ještě dříve než normálně. Ale to je docela normální v Estonsku. V posledních dnech nebylo hodně slunečných dní a západ slunce je brzo. To znamená, že když se setmí a je zima, tak tam není moc, co dělat. Nebo v té době tam nebylo co dělat, protože tam ještě nebyly trhy a ten den hodně pršelo.

Walking through Tallinn was really nice. I didn’t know that it’s such a historical but also modern city. The atmosphere makes you feel like you are in the Middle Ages, because of all the buildings, restaurants and people who walk through the city and advertise some places you should visit.

//

Procházka Talinem byla fakt pěkná. Nevěděla jsem, že je to takové historické ale i moderní město. Kvůli té atmosféry máte pocit, jako byste byli ve středověku, protože tam jsou takové typické staré budovy, restaurace a lidé, kteří chodí městem a dělají reklamu na místa, která byste měli navštívit.

Alexander Nevsky Cathedral // Chrám Alexandra Něvského

We were just walking through the Old Town and visiting all the interesting places that are there. I was surprised that there are so many churches everywhere, for instance St. Olaf’s church or St. Nicholas‘ Church, where you can also find a museum. The  most interesting church for me was the Alexander Nevsky Cathedral, which is an orthodox cathedral situated on the Toompea hill. It’s such an amazing building to me. I’m very interested into this style of churches and I would love to visit the huge one in Moscow, so I was really happy to see at least this one in Tallinn.

//

My jsme se jen tak procházeli Starým městem a navštívili všechna ta zajímavá místa. Docela mě překvapilo, že tam je všude hodně kostelů. Jako například kostel svatého Olafa nebo svatého Nikolase, ve kterém můžete navštívit i muzeum. Nejzajímavějším kostelem byl pro mě Chrám svatého Alexandra Něvského. Je to pravoslavný chrám, který se nachází na kopci Toompea. Pro mě je to úplně neuvěřitelná budova. Takový styl chrámů mě hodně zajímá, protože bych jednou chtěla navštívit ten obrovský chrám v Moskvě. A tak jsem byla šťastná, že jsem aspoň viděla tento v Talinu.

The Old Town is perfectly bounded from the rest of Tallinn by the walls of Tallinn. These walls were created for defense of the city. There are many gates where you can enter the Old Town and you can also visit some view points, where you get the view over the whole Tallinn. If you are lucky and the weather is good, you can see the port of Tallinn.

//

Staré město je skvěle ohraničeno hradbou od zbytku Talinu. Tyto zdi byly vytvořeny na ochranu města. Je tam také hodně brán, přes které můžete vstoupit do Starého města a můžete tam také navštívit vyhlídková místa, ze kterých budete mít krásný výhled na Tallinn. Pokud budete mít štěstí a počasí bude pěkné, tak uvidíte i přístav v Tallinnu.

Freedom square // Náměstí svobody

Further we visited the Freedom square, where you can see many Estonian flags and monuments showing that Estonia won the long term fight for independence. The second day we also decided to visit the KGB museum, which is in the Old Town. It was so interesting to see what was happening in Estonia during the Soviet era. Of course, it is not nice to see that people were suffering, but I think people should visit such a museum in orded to find out something about the history. It’s good that the museum does not only show you the history from the Soviet times but it also describes the important historical events of the 20th century. So you learn a lot about the Estonian history as well, which helps you to understand the country better.

//

Dále jsme navštívili náměstí svobody, na kterém můžete vidět hodně estonských vlajek a památníků, které ukazují, že Estonsko vyhrálo dlouhý boj o osamostatnění. Druhý den jsme se také rozhodli navštívit KGB muzeum, které je ve Starém městě. Bylo zajímavé vidět, co se dělo v Estonsku za dob Sovětského svazu. Samozřejmě to není pěkné vidět, jak lidé trpěli, ale myslím si, že by lidé měli navštívit takové muzeum, aby zjistili něco o historii. Je dobré, že to muzeum neukazuje pouze historii z období Sovětského svazu, ale také důležité historické události 20. století. Takže se dozvíte docela hodně o estonské historii, což vám také pomůže lépe porozumět Estonsku.

You should definitely visit some of the restaurants that are in Tallinn and try some delicious food and drinks. I tried Estonian cabbage soup in a bread, which was really good! Next day I wanted to try some Russian food, so we visited a Russian pancake place right in the city centre. It was a great experience, because the atmosphere was really Russian and the food was so good! 😊

//

V Talinu byste určitě měli navštívit restaurace a vyzkoušet nějaké výborné jídlo a pití. Já jsem vyzkoušela typickou estonskou zelnou polévku v chlebu a byla fakt dobrá! Druhý den jsem chtěla vyzkoušet nějaké ruské jídlo, a tak jsme se vydali do ruské palačinkárny, která je hned v centru města. Byla to skvělá zkušenost, protože tam byla opravdová ruská atmosféra a jídlo bylo skvělé! 😊

In overall, visiting Tallinn was a great experience. I honestly didn’t know anything about the city. That’s why I didn’t know what to expect. I was nicely surprised that you can visit quite many interesting places in Tallinn and learn a lot about the Estonian history. Also Tallinn is such a beautiful city! I would definitely like to visit it again and see more places that are outside of the city centre 😊

//

Celkově bych návštěvu Talinu zhodnotila jako skvělý zážitek. Upřímně jsem o Talinu vůbec nic nevěděla. Proto jsem nevěděla, co mám od něho očekávat. Byla jsem mile překvapená, že v Talinu se dá navštívit docela hodně zajímavých míst a zjistit hodně nových informací o historii Estonska. A také Tallinn je opravdu krásné město! Určitě bych se tam chtěla ještě podívat a navštívit více míst, která jsou dál od centra 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *