Travelling

Shopping In Batavia Stad

Hey guys, have you ever visited Batavia Stad?? We go there once in a while and even though it’s quite far away, it’s always worth the driving 🙂

Batavia Stad is a good place for shopping, because it is a fashion outlet place. It means there you can find all the nice brands with outlet prices. It’s good, because you can really see the differences in prices in a normal shop and there.

//

Ahoj všichni, už jste někdy byli v Batavia Stad?? My tam jezdíme jednou za čas a i když to je docela daleko, vždycky to stojí za to 🙂

Batavia Stad je dobré místo pro nakupování, protože to je módní outletové místo. Znamená to, že tam najdete všechny dobré značky s outletovými cenami, což je super, protože jde fakt vidět rozdíl v cenách v normálním obchodě a tam.

When you enter inside, it feels like you are going to some village. All the shop buildings looks like houses and have the nice Dutch style. Also there are many decorations, flowers and trees so that it gives me always warm feelings 🙂

//

Když vcházíte dovnitř, je to jako byste vcházeli do nějaké vesničky. Všechny obchody vypadají jako domky a mají pěkný holandský styl. Také tam je hodně dekorace, květin a stromů takže to udělá vždycky dobrý dojem 🙂

We went there Saturday afternoon, because our plans for the day had changed. Well, later in the afternoon…when we arrived it was already after 4pm, but it was a good idea to go there at this time. Normally it’s very busy, especially during the weekend and then it’s not so nice if you are looking for something that you really need to buy.

This time we could just nicely walk through the shops and streets, because most of the people had already left or they were sitting in restaurants, because it was about dinner time. Yeah, dinner time in the Netherlands is about 5pm, haha..it’s so strange to me, because I’m not used to eat so early 😀

//

Jeli jsme tam v sobotu odpoledne, protože se naše plány trochu změnily. No, vlastně v pozdní odpoledne… když jsme tam přijeli, bylo už po 4 hodině odpoledne, ale byl to super nápad tam jet v tuto dobu. Normálně to tam je hodně plné, hlavně během víkendu, a potom to není tak příjemné tam nakupovat, pokud opravdu hledáte něco, co potřebujete.

Tentokrát jsme mohli normálně procházet obchody a uličkami, protože většina lidí už odjela nebo seděli v restauracích, protože byl čas večeře. Ano, v Nizozemsku je čas večeře okolo 5 hodiny, haha … Pro mě to je divné, protože nejsem zvyklá večeřet tak brzo 😀

I really like that in all the shops they really threat you well. Most of the times they give you good advice and a great customer service. So my boyfriend was trying suits and all these clothes and I was just nicely drinking coffee and advising what’s good and what’s not good 😀

My boyfriend always buys lot of clothes there and for me it’s a great place where I always buy a good pair of shoes. So this time I bought AGAIN shoes for fall/winter season, which are totally amazing. I had in my mind an imagination of shoes that I really want to have and the only place, where I knew that I would find them is Batavia Stad 🙂 My boyfriend bought a beautiful suit that was out target and also other things.

//

Opravdu se mi líbí, že v každém obchodě se o vás dobře starají. Většinou vám dají dobrou radu a skvělý zákaznický servis. Takže přítel si zkoušel oblek a všechno to oblečení a já jsem si vychutnávala kávu a radila mu, co je dobré a co ne 😀

Přítel si tam vždycky koupí hodně oblečení a pro mě je to skvělé místo, kde si vždycky koupím dobré boty. Takže tentokrát jsem si ZASE koupila boty na podzim/zimu, které jsou úplně skvělé. Měla jsem představu bot, které si chci koupit a věděla jsem, že jediné místo, kde je určitě najdu je Batavia Stad 🙂 Přítel si koupil krásný oblek, což byl i náš cíl, a taky další oblečení.

Batavia Stad is a place, where you can shop really the whole day. It’s quite big place, also since the last time I’ve been there, they have expended. There are not only shops, but also some restaurants, such as La Place or some cafes. I think it’s nice to go shopping, then have a small break for lunch/dinner/ coffee and then just continue shopping 😀

//

Batavia Stad je místo, kde můžete nakupovat opravdu celý den. Je to docela velké místo. Taky od mé poslední navštěvy to ještě rozšířili. Nejsou tam jenom obchody, ale taky nějaké restaurace, jako například La Place a nějaké kavárny. Myslím si, že je super jít nakupovat, potom si dát malou pauzu na oběd/večeři/kávu a potom zase pokračovat v nakupování 😀

A day in Batavia Stad is always good. It feels to me like something different than walking through the shops in a city. Sometimes I don’t even like shopping, but I’m always looking forward to the time we go there!

Have a nice day guys!! 🙂

//

Den v Batavia Stad je vždycky dobrý. Mám pocit, že to je něco jiného, než chodit ve městě po obchodech. Někdy dokonce ani nemám ráda nakupování, ale vždycky se těším na to, až půjdeme do Batavia stad!

Hezký den všem!! 🙂

 

 

 

 

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *