Travelling

Saaremaa: Estonia’s Largest Island

In the middle of September I visited the largest Estonia’s island Saaremaa. I’m really happy that I decided to travel there in late summer, because the weather was still quite good. It only rained sometimes but the temperature was good.

I organised this trip with a group of people who are also here on Erasmus. We found enough people to fill two cars, arranged accommodation and planned the whole weekend.

//

V polovině září jsem navštívila největší Estonský ostrov Saaremaa. Jsem ráda, že jsem se tam rozhodla jet takhle na konci léta, protože v té době bylo počasí ještě docela dobré. Jenom občas pršelo, ale teploty byly ještě přijatelné.

Tento výlet jsme zorganizovali se skupinou lidí, kteří jsou tady také na Erasmu. Našli jsme dostatek lidí, abychom naplnili dvě auta, domluvili ubytování a naplánovali celý víkend.

Surroundings of Kuressaare Castle / Okolí hradu Kuressaare

When you decide to visit Saaremaa, you should spend at least a few days there, so that you see some places when you already go there. For sure it’s not a day trip. Otherwise, Saaremaa isn’t such a large island, so if you spend there a weekend it should be enough to see the most interesting places.

//

Když už se vydáte na Saaremu, tak byste tam měli strávit aspoň pár dní, aby se vám to vyplatilo tam jet a něco vidět.  Určitě to není jednodenní výlet, ale jinak Saarema není až tak velký ostrov, takže pokud tam strávíte třeba víkend, tak si myslím, že stihnete všechna nejzajímavější místa.

On the ferry / Na trajektu

We left Tartu on Friday afternoon and returned on Sunday evening. The journey is quite long, because first you have to get to the port, where you will take the ferry to Saaremaa. We went by ferry from mainland to Kuivastu (Saaremaa). Fortunately, ferries go often. Thus, if you don’t buy the ticket in advance, it shouldn’t be a problem unless it’s high season. We had no problem on our way there, because the ferry was just about to leave and there were still places left. On the way back we wanted to go back in the afternoon, but there was a very long queue waiting to get on the ferry. Luckily we checked the website and bought ticket for a ferry that went as soon as possible and still had a place. The earliest available ferry was only at 8p.m. so we turned around and went for a hiking in the nature. In the end it actually didn’t matter that we didn’t get to the ferry, because at least we saw another nice place 😊.

//

My jsme vyjeli v pátek odpoledne z Tartu a vrátili se v neděli večer. Cesta tam je docela dlouhá, protože se nejdříve musíte dostat do přístavu, ze kterého se přesunete trajektem na ostrov. My jsme jeli trajektem z pevniny do Kuivastu (Saaremaa). Naštěstí trajekty jezdí často. Takže pokud nemáte koupený lístek dopředu, tak by to neměl být problém, pokud není hlavní sezóna. My jsme neměli problém po cestě tam, protože trajekt zrovna odplouval a my jsme se ještě na něho vlezli. Ovšem po cestě zpátky jsme chtěli jet zpátky v odpoledních hodinách, ale byla tam hodně dlouhá fronta. Ještě, že nás napadlo se rychle podívat na internet a koupit si lístek na trajekt, který měl ještě místo co jak nejdříve. Nejdřívější lístek byl až v 8 večer, tak jsme se ještě otočili a vydali se na procházku stezkou v přírodě. Nakonec to ani tak nevadilo, že jsme se nedostali na trajekt, protože jsme aspoň viděli ještě jedno krásné místo 😊.

Our cozy accommodation / Naše útulné ubytování
The area of the accommodation was really nice!
//
Areál s ubytováním byl pěkný!

We found an accommodation for two nights on airbnb. We rented a summer house with a sauna and pond in front of the entrance. It was a really great accommodation. We had enough rooms and also a kitchen with living room where we could sit together. In the evening we enjoyed the sauna and after the sauna some people even jumped into the pond :D. The Cottage house was in a recreational area. There were also more cottages like ours.

The surrounding area was really nice and it was located about 200 metres from the sea! We had even a large shared kitchen, where we could cook, because the kitchen in our house was quite small for that many people. We even grilled on Saturday evening. It was a lot of fun to sit like this together in the kitchen and have fun. Moreover, there were no other people accommodated so we had the whole area for outselves 😊. Even though, we got into a minor conflict with the owner, because they didn’t informed us about everything they should when we arrived, and there wasn’t a hot tub that was supposed to be there. But anyway it was still a good accommodation.

//

Ubytování na dvě noci jsme našli na airbnb. Měli jsme pronajatý takový domek se saunou a jezírkem před tím. Bylo to super ubytování. Měli jsme tam dost pokojů a také kuchyň a obývák, ve kterém jsme mohli všichni sedět. Večer jsme si rozehřáli saunu a relaxovali v ní. Bylo to fajn se takhle večer zahřát. Po sauně i někteří lidé skočili do jezírka před vchodem :D. Domek byl v takovém rekreačním areálu, kde bylo více takových chatek.

Okolí areálu bylo opravdu pěkné a nacházelo se asi 200 metrů od moře. Dokonce jsme tam měli i velkou společnou kuchyň, ve které jsme si vařili, protože kuchyň v domku byla docela malá. V sobotu večer jsme si společně grilovali večeři, tak to bylo fajn posedět takhle společně v té kuchyni a pobavit se. Navíc tam nebyli žádní jiní lidé ubytování, a proto jsme měli celý areál pro sebe 😊. I když jsme se dostali do menšího konfliktu s majitelem, protože když jsme přijeli, tak nám nebyly sděleny všechny informace, a navíc tam nebyla vířivka kvůli které jsme se rozhodli pro toto ubytování, ale i tak to bylo dobré ubytování.

Lighthouse / Maják

The weather was quite nice, although it was raining on the way to the island and on Sunday morning. Otherwise it was sunny, so we managed to explore quite a lot of place. We went to a lighthouse that is on the western part of the island on Saturday morning. It was really nice there. The sun was shining and it felt like we were at the end of the world because it was the end of the island and we were surrounded by the sea from all sides.

//

Počasí nám docela vyšlo, i když po cestě na ostrov a v neděli dopoledne hodně pršelo, ale jinak bylo slunečno, tak jsme stihli prozkoumat docela dost míst. V sobotu dopoledne jsme se vydali k majáku na západ ostrova. Bylo to tam pěkné. Slunce svítilo a tím že to byl konec ostrova a my byli obklopeni mořem ze všech stran, tak to působilo jako bychom byli na konci světa.

Kuressaare Castle / Hrad Kuressaare

After that we went to Kuressaare, which is the capital of the island. There we visited the Kuressaare Castle, but we didn’t go inside. We only walked through the area of the castle and looked around. Then we went for a lunch and walked around the city a bit.

//

Potom jsme se vydali do hlavního města ostrova Kuressaare. V Kuressaare jsme navštívili okolí středověkého hradu Kuressaare. Nešli jsme dovnitř, jen jsme se prošli po areálu a podívali se po okolí. Potom jsme se vydali na oběd do jedné kavárny a prošli se trochu po městě.

The highest point of Saaremaa / Nejvyšší bod Saaremy

Later on that day we got to a place with an observation tower, which is also the highest point of the island. Normally I’m not afraid of heights, but this tower didn’t seem safe to me at all, so i was doubting whether I should go up or not. In the end I of course decided to go upstairs and it was a good decision! There was a nice view from the top of the tower. On the top we realised that Saaremaa is a completely flat island and there are only trees or nature all around.

//

Později jsme se dostali na místo, na kterém stojí vyhlídková věž, která je zároveň i nejvyšším bodem ostrova. Já se normálně výšek nebojím, ale tato věž se mi vůbec nezdála bezpečná, a tak jsem zvažovala, zda vůbec jít nahoru. Nakonec jsem se ale odvážila a vyšla nahoru. Z vrchu věže byl pěkný výhled do okolí. Nahoře jsme si uvědomili, že Saaremaa je úplně plochý ostrov a všude v okolí jsou jenom stromy anebo příroda.

Panga cliffs / Útesy Panga

On Sunday we went to the northern part of the island, where we stopped at the Panga cliffs. It was raining a lot and the wind was so strong at that time. Honestly, I had never experienced such a strong wind in my life. We went to the edge of the cliff, but not completely to the edge, because it was quite dangerous as the wind moved us. There we had a beautiful view over the wild sea. Later on we still visited windmills and drove to the port to get on the ferry.

//

V neděli jsme se vydali do severní části ostrova, kde jsme zastavili u útesu Panga. V té době hodně pršelo a foukal vítr. Musím říct, že jsem v životě nezažila tak silný vítr jako byl tam. Šli jsme na okraj útesu, ale ne úplně na kraj, protože to bylo docela nebezpečné, když s námi ten vítr hýbal. Měli jsme tam krásný výhled na rozbouřené moře. Potom jsme se ještě vydali k větrným mlýnům a jeli do přístavu, abychom se dostali na trajekt.

Hiking trail through nature / Stezka přírodou

The ferry queue seemed to be very long, so we went on a hike through nature. It was a nature trail through a forest and around a lake. We climbed up a small observation tower and then we walked through a path around the lake. It was quite an adventure, because it was an iron path that bent a little bit once you walked over it. So the path bent into the water sometimes and the person who walked first was in the water a bit 😀 … After the trail we had a dinner at the car and went to the port 😊.

//

Fronta na trajekt se nám zdála hodně dlouhá, tak jsme se vydali ještě na procházku přírodou. Byla to taková naučná stezka lesem a okolo jezera. Vylezli jsme tam na takovou menší vyhlídkovou věž a potom jsme šli po takové stezce okolo jezera. Bylo to docela dobrodružství, protože to byla taková železná cestička, která se trochu prohýbala, takže občas se stalo že se cestička prohnula do vody a člověk, který šel první měl boty trochu ve vodě :D. … Po této stezce jsme si dali večeři u auta a potom jsme se už vydali do přístavu na trajekt 😊.

So far it has been the best trip in Estonia for me, because I explored interesting places, saw another part of Estonia and had a lot of fun with others! Saaremaa was a completely different experience than the whole Estonia. I’m sure I will remember this trip to Saaremaa for a long time, because of the nice environment and I think we were a group of great people so we all enjoyed it 😊.

//

Za mě to byl zatím nejlepší výlet tady v Estonsku, protože jsem prozkoumala hezká a zajímavá místa, viděla jinou část Estonska a užila si hodně zábavy s ostatníma! Saaremaa byla zase úplně jiná zkušenost než Estonsko. Jsem si jistá, že na výlet na ostrov Saaremaa budu ještě dlouho vzpomínat, hlavně kvůli toho pěkného okolí a také si myslím, že jsme se sešli fakt super parta lidí a všichni jsme si to užili 😊.

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *