Travelling

Pärnu: Estonian Summer Capital

Have you ever travelled to any Estonian city? I had never visited Estonia before I came here on Erasmus, so I knew that I wanna explore this country a bit. I had no specific plans, where to go and what places I would like to visit, because I didn’t know much about Estonia. I only knew I want to visit Tallinn for sure … 😀

Pärnu was actually my first trip in Estonia! It is situated on the western part of Estonia. Pärnu is surrounded by the Baltic sea. That’s why it’s called the Estonian summer capital. Many people told me that I should definitely visit Pärnu, because it’s the place to be in the summer, so yeah I did it! It’s always great when people recommend you a place they have already visited, because most probably it means that it’s a good place 😀

Once I heard of this city, I really wanted to visit it immediately, because the weather was still nice …  Surprisingly the weather was still great at the end of August! I wrote surprisingly, because before I left for Estonia, people were telling me that it will be sooo cold in Estonia even in the summer 😀

//

Už jste někdy cestovali do nějakého estonského města? Já jsem nikdy nebyla v Estonsku předtím, než jsem tady přijela na Erasmus, takže jsem věděla, že chci určitě prozkoumat tuto zemi. Neměla jsem nějaké přesné plány, kde jet a jaké místa bych chtěla navštívit, protože jsem si o Estonsku moc nezjišťovala. Jen jsem věděla, že chci určitě navštívit Tallinn … 😀

Pärnu byl vlastně můj první výlet v Estonsku! Nachází se na západě Estonska. Pärnu je obklopeno Baltským mořem, a proto se mu také říká estonské hlavní město v létě. Hodně lidí mi říkalo, že bych určitě měla navštívit Pärnu, protože tam prostě musíte být v létě, tak jsem tam jela! Vždycky je super, když vám lidi doporučí nějaké místo, na kterém už byli, protože ve většině případech to bude stát za to 😀

Hned jak jsem o tom městě zaslechla, tak jsem věděla, že ho chci hned navštívit, protože počasí bylo stále dobré … Překvapivě estonské počasí bylo skvělé na konci srpna! Napsala jsem překvapivě, protože než jsem přijela do Estonska, všichni mi říkali, že v Estonsku bude strašná zima dokonce v létě 😀

I travelled from Tartu to Pärnu by bus. The journey takes less than three hours so it’s actually not that bad, because the Estonian coaches are quite comfortable. You can watch a movie or play a game on a tablet that is on every seat and you can even get a coffee or tea for free 😊 Also the busses go quite often. You only have to take care of the time when the last bus goes if you are planning to return on the same day. If you miss the last bus, there is no other way how to get to Tartu again, so you have to stay there over night! (sounds like it was my own experience 😀 )

//

Do Pärnu jsem jela autobusem z Tartu. Cesta trvala méně než tři hodiny, takže to vlastně není tak hrozné, protože estonské dálkové autobusy jsou docela pohodlné. Můžete se dívat na film nebo hrát nějakou hru na tabletu, který je umístěný na sedadle před vámi. Dokonce si můžete dát zdarma kávu nebo čaj 😊 Autobusy jezdí docela často. Jen si musíte dát pozor na to, v kolik jede poslední autobus, pokud se plánujete vrátit v ten samý den. Když vám ujede poslední autobus, tak už vám nezbývá nic jiného, než tam zůstat, protože jiné možnosti, jak se dostat do Tartu, neexistují 😀 (to zní jako by to byla moje vlastní zkušenost 😀 )

Pärnu coach station is situated almost in the city centre, so once you arrive there it’s really nearby everywhere. I went to the beach as first, because it was already afternoon and I wanted to spend some time on the beach. The walk to the beach is nice, because you pass by a nice park and typical Estonian houses. Thus you can feel some Estonian vibes!

//

Pärnu autobusová stanice je umístěná hned v centru města, takže hned jak tam přijedete, je to blízko všude. Já jsem hned zamířila na pláž, protože už bylo odpoledne a chtěla jsem ještě strávit nějaký čas na pláži. Cesta na pláž je pěkná, protože jdete okolo typických estonských domů a parku. Takže si tam můžete užít trochu té estonské atmosféry!

The beach in Pärnu is really nice, wide and long so you don’t really notice that there are many people. There are hotels with spa around or you can have a drink or food at a place along the beach. Also there are some water activities, so you can rent a pedalo, surfboard or just chill at the Surf café.

The Baltic sea is not really deep so you have to walk quite far away if you want to have the water at least until the knees. However it’s refreshing so I believe it’s really nice on a warm sunny day. I spent some time chilling on the beach, enjoying the sea and then continued a walk on the beach.

//

Pláž v Pärnu je opravdu pěkná, široká a dlouhá, takže si ani nevšimnete, že tam je hodně lidí okolo vás. Okolo jsou různé lázeňské hotely anebo si můžete dát nějaké jídlo nebo pití v jednom z míst u pláže. Také je tam místo, ve kterém si můžete pronajmout šlapadlo, surfovací prkno nebo jen posedávat v Surf café.  

Baltské moře není moc hluboké, takže pokud chcete mít vodu aspoň po kolena, musíte jít docela daleko. Nicméně je osvěžující! Věřím, že to tam je úplně super v létě. Já jsem strávila nějakou dobu na pláži, v moři a potom jsem pokračovala v procházce po pláži.

At the end of the beach there is a coastal nature reserve of Pärnu. You can walk over a wooden trail, which is just above the backwaters, and look at special plants that grow there. Also you can see cows and birds there, but I didn’t really see any. And if you want to read information about the plants, there are boards that give you more information.   There is also a small observation tower so you can look all around. The view is beautiful! Especially when you look over the sea 😊

//

Na konci pláže se nachází pobřežní přírodní rezervace Pärnu. Můžete se tam projít po dřevěné stezce, která je nad vodou, a pozorovat speciální rostliny, které tam rostou. Dokonce tam můžete vidět krávy a ptáky, ale já jsem jich tam moc neviděla. Pokud se chcete něco dočíst o těch rostlinách nebo zvířatech, jsou tam různé informační desky. Je tam také malá vyhlídková věž, ze které se můžete rozhlédnout po okolí. Výhled je fakt krásný! Hlavně pokud se díváte na moře 😊

Local people told that Pärnu was not really busy that day I was there, because it was a day after a special celebration, but I think there were quite many people chilling outside. Especially there were many people along a river, because there is a walkway for pedestrians, so people can take a nice walk along the river or sit on the benches around. You can also bike there. They have really funny signs for the pedestrians and bikers that explain where you should walk and what is going to happen if you don’t walk on the side of the walkway they say 😀 You can see it in the picture above. So Estonians seem to be quite funny actually! 

//

Místní lidé říkali, že v Pärnu nebylo moc lidí v ten den, protože den předem tam byla nějaká speciální oslava, ale já si myslím, že tam bylo docela dost lidí, kteří tak posedávali a procházeli se venku. Hlavně bylo hodně lidí u řeky, protože okolo řeky je chodník, takže lidé se procházejí okolo řeky a nebo sedí na lavičkách okolo. Můžete tam také jezdit na kole! Mají tam takové vtipné značky pro chodce a cyklisty, které ukazují, kde byste měli chodit a co se stane, když nepůjdete na té straně, na které byste měli 😀 Můžete to vidět na fotce nahoře. Estonci asi nebudou až tak nudní!

Pärnu is a beautiful city if you are as lucky as I was and you spend a sunny day there. I believe that during the mid summer season it’s full of tourists enjoying the sunny days on the beach. I heard that it’s more like a dead city in the winter, because there are not many people, who come there. So there are only locals. However, I would say that if you are in Estonia, Pärnu is one of the cities that you should definitely visit, because it’s beautiful and it seems to me a bit different than Tartu, for instance… Maybe it’s because of the sea that gives me the holiday feelings 😊

//

Pärnu je krásné město, pokud máte štěstí, jako jsem měla já, a strávíte tam slunečný den. Věřím, že v hlavní sezóně je tam hodně turistů, kteří si užívají dny na pláži. Slyšela jsem že Pärnu je jako mrtvé město v zimě, protože není hodně lidí, kteří by tam jeli. Tím pádem tam jsou jenom místní. Nicméně řekla bych, že pokud jste v Estonsku, Pärnu je jedno z měst, které byste měli určitě navštívit, protože je krásné a zase trochu jiné než třeba Tartu … Možná to je kvůli toho moře, které mi dává pocit, že jsem na dovolené 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *