Travelling

Narva: Russian city in Estonia

Are you in Estonia, but you would like to experience a bit of the Russian atmosphere as well? Then you should definitely travel to Narva! Narva is a city situated on the eastern part of Estonia (when I mentioned eastern part, I really meant the most eastern part of Estonia, because it’s at the Russian border). It’s actually really interesting, because Narva is the third biggest Estonian city, however the population consists of more than 90% of Russians… You definitely can’t miss the Russian influence in Narva :D.

Even though Narva is considered to be one of the largest Estonian cities, there isn’t much to do in the city itself. Many people visit Narva only because they want to experience the Russian influence. So if you go for a one-day trip to Narva, you can definitely see everything what you would like to see.

//

Jste v Estonsku, ale rádi byste také zažili trochu ruské atmosféry? Pak byste určitě měli jet na výlet do Narvy! Narva je město ve východní části Estonska (a když říkám východní část, myslím tím opravdu tu nejvýchodnější část Estonska, protože Narva je na hranicích s Ruskem). Je to docela zajímavé město, protože Narva je třetí největší estonské město, nicméně více než 90% obyvatel jsou Rusi… Nejde si nevšimnout toho ruského vlivu v Narvě :D.

I když je Narva považována za jedno z největších měst Estonska, není tam až tak moc co dělat. Hodně lidí navštěvuje Narvu jenom proto, že chtějí vidět estonské město s ruským vlivem. Takže pokud se chystáte do Narvy pouze na jednodenní výlet, určitě stihnete navštívit všechna místa, která byste chtěli v Narvě vidět.

I travelled with a group of friends from Tartu to Narva by bus. It took about 2,5 hours, so it’s not that long and if you read my post about travelling in Estonia, you know that travelling by bus is really easy and comfortable in Estonia 😊. If you travel from Tartu to Narva during weekend, the schedule of the busses is quite bad, so you have to think whether you want to travel earlier in the morning and stay in Narva until late afternoon, or you want to travel later in the morning and stay in Narva until late evening. As the days in Estonia are getting shorter every day, we decided to go already early in the morning, so that we are in Narva during the day light.

//

Já jsem jela autobusem se skupinou kamarádů z Tartu do Narvy. Cesta trvala asi 2,5 hodiny, takže to nebylo až tak dlouhé, a pokud jste četli můj článek o cestování v Estonsku, tak víte, že cestování autobusem je tady opravdu jednoduché a pohodlné 😊. Když cestujete z Tartu do Narvy o víkendu, autobusový jízdní řád je docela špatný, takže musíte myslet na to, jestli chcete vyjet brzo ráno a zůstat v Narvě do pozdního odpoledne, nebo vyjet dopoledne a zůstat v Narvě až do pozdních hodin. My jsme vyjeli brzo ráno, protože dny v Estonsku se zkracují každým dnem a chtěli jsme být v Narvě za denního světla.

Houses in Narva / Domy v Narvě

When we got off the bus, I was a bit confused about where we are, because it looked as such an industrial place and it felt so empty as there are only older buildings around and I‘m not used to this stylein Estonia. So we decided to walk towards a café, where we sat down and made plans for the day.

//

Když jsme vystoupili z autobusu, byla jsem docela zmatená, kde jsme, protože to tam vypadalo jako v nějaké průmyslové zóně a měla jsem pocit, že to tam je takové prázdné. Jenom tam byly nějaké staré budovy všude okolo, ale na takový styl nejsem zvyklá v Estonsku. Rozhodli jsme se tedy jít do jedné kavárny, kde jsme si sedli a udělali si plány, kde všude se chceme podívat.

Our first stop was at the Resurrection of Christ Cathedral, which is an Estonian Orthodox church. I’m always really interested in such churches, because the style is different than for instance the style of Catholic churches that are in most of the places I have visited. You can enter the church and read something about it, because there are some information boards.

//

Jako první jsme navštívili katedrálu Vzkříšení Krista, což je pravoslavný kostel. Tento typ kostelů mě vždycky zajímá, protože je jiný než třeba katolické kostely, které jsou ve většině míst, které jsem kdy navštívila. Pokud chcete, můžete se jít podívat dovnitř do kostela a přečíst si něco o něm z informačních tabulí.

View at the Russian Fortress
//
Pohled na ruskou pevnost
Estonia on the left, Russia on the right 🙂
//
Estonsko vlevo a Rusko vpravo 🙂

The most important and beautiful place of Narva is the place at the river Narva. It is a border river, because there is a bridge over the river that connects Estonia with Russia. There is a nice park along the river. You can walk around or sit on a bench and enjoy the beautiful view. The view was really magical to me, because you can see an Estonian fortress on one bank of the river and a Russian fortress on the other bank of the river. Thus you are surrounded by two countries there.

We were really lucky, because the atmosphere was even more magical due to the colourful leaves on the trees. I could really spend a lot of time just enjoying the surrounding and taking picures :D.

//

Nejdůležitější a nejhezčí místo Narvy je okolo řeky Narva. Narva je hraniční řeka, přes kterou vede most, který spojuje Estonsko s Ruskem. Okolo řeky se nachází hezký park, ve kterém se můžete jít projít nebo posedět na lavičce a kochat se magickým pohledem na dvě země. Jste tam obklopeni dvěma zeměmi. Na jednom břehu řeky můžete vidět estonskou pevnost a na druhém břehu se nachází ruská pevnost.

Měli jsem štěstí, protože atmosféra tam byla ještě magičtější kvůli těm barevným listům na stromech. Já bych tam klidně mohla strávit více času jen tak si užívat okolí a fotit fotky :D.

Narva Castle // Narvský hrad

The main turistic attraction of Narva is definitely Narva castle that is nowadays used as a museum, where you can learn about the history and experience atmosphere of the Middle Ages. It’s quite a big castle with a tower that gives you view over Narva and Russian Ivangorod. There is a different exhibition on each floor of the tower so you can find out a lot of new information. I was only disappointed that there weren’t many exhibitions about the history of Narva and Estonia. There was for instance an exhibition about the Swedish wooden houses or a special kindergarden that was built in Narva… I mean, these things are also interesting, but when I visit the Narva Castle, I would rather learn more about Narva, Estonia and the history with Russia.

//

Hlavní turistická atrakce Narvy je Narvský hrad, který je využíván jako muzeum, ve kterém se dozvíte o historii a zažijete atmosféru středověku. Je to docela velký hrad s věží, ze které máte výhled na Narvu a ruský Ivangorod. Na každém patře věže je jiná výstava, takže se tam dozvíte hodně nových informací. Já jsem byla ale docela zklamaná, že tam nebylo moc výstav o historii Narvy a Estonska. Byla tam například výstava o švédských dřevěných domech nebo speciální školce, která byla postavena v Narvě … Ne že by to nebyly zajímavé informace, ale když už se rozhodnu navštívit hrad v Narvě, tak bych se tam raději dozvěděla něco o Narvě, Estonsku a historii s Ruskem.

Courtyard of the castle / Nádvoří hradu

The courtyard of the castle is an interesting place, because they tried to create an atmosphere so that you feel like in the Middle Ages. There you can visit for instance the blacksmiths or potters.

When you buy your ticket, you also get a coin that you can exchange for something in one of the workshop at the courtyard. I decided to exchange my coin for something in an old pharmacy. You can get either some seasonings or a special tea. You only have to say to the vender, what you want the seasonings or tea for. It was very interesting because he created the mixture right in front of you and he told you what he puts into the mixture.

//

Nádvoří hradu je zajímavé, protože se tam snažili vytvořit atmosféru jako byste byli ve středověku. Můžete tam navštívit třeba kováře nebo hrnčíře.

Když si koupíte vstupenku, dostanete takovou minci, kterou můžete vyměnit za něco v jedné z dílen na nádvoří. Já jsem se rozhodla, že svou minci vyměním za něco v lékárně. Dostanete tam buď nějaké koření nebo speciální čaj. Jen musíte říct prodavači, na co chcete koření nebo čaj. Bylo to docela zajímavé, protože on to umíchá hned před vámi, takže můžete vidět, co do toho namíchá.

The funny fact was that the vendor told that he can create a tea against anything so we should tell him a specific problem that we want to solve with this tea and he will mix it. I wanted a tea that should help with concentration. Surprisingly he told me that he cannot create such a tea. I was really shocked, because he told he has a tea for everything. Later on he told that only physical punishments help people to concentrate, because that’s how they did it in the Middle Ages and it worked :D. I was really surprised of his reaction and asked for a tea that helps with energy. He could create such a tea and then I finally left :D. It was a really interesting experience, because the man tried to behave like he would live in the Middle Ages, but on the other hand he gave me the impressions that he is very mad at me (probably he also was :D).

//

Vtipné bylo, že prodavač řekl, že umíchá jakýkoliv čaj, takže my mu jen máme říct, na jaký problém by ten čaj měl být a on ho umíchá. Chtěla jsem čaj na koncentraci no překvapivě mi řekl, že takový čaj nemůže umíchat. Překvapilo mě to, protože říkal, že má čaj na všechno. Později řekl, že na koncentraci pomáhají pouze fyzické tresty, protože tak to dělali i ve středověku a fungovalo to :D. Jeho reakce mě překvapila, tak jsem mu řekla ať mi namíchá čaj na energii. Nakonec mi teda umíchal čaj na energii a pak už jsem konečně mohla odejít :D. Byla to zajímavá zkušenost, protože se prodavač choval, jako bychom žili ve středověku, ale na druhou stranu jsem měla pocit, že byl na mě naštvaný (pravděpodobně byl :D).

Town Hall Building / Budova Radnice
University Building / Budova vysoké školy

After visiting the castle we just walked through the city, watched the old Soviet houses and visited the main square of Narva. I think I have never visited such a square. In my opinion it was so sad, old and empty. There is an old building of a town hall and a very modern university building at the square. There is such a contrast between the styles of the buildings. I think the very modern university building doesn’t fit to the square at all :D.

//

Po návštěvě hradu jsme se jen tak procházeli městem, dívali se na staré sovětské domy a navštívili jsme hlavní náměstí. Asi nikdy jsem ještě nenavštívila takové náměstí. Podle mě bylo takové smutné, staré a prázdné. Na náměstí je stará budova radnice a velice moderní budova vysoké školy. Mezi styly těch dvou budov je velký kontrast. Podle mě ta moderní vysokoškolská budova vůbec nesedí k tomu náměstí :D.

Vareniky
Bublik café

As we were already so nearby Russia, I hoped we will find a café or a restaurant, where we could try a Russian dish. We found a café called Bublik, where they offered Russian dishes. I was really happy so I ordered Russian vareniki filled with potatoes and onion. They were really delicious and also the place itself was really good!

//

Když už jsme byli tak blízko Ruska, doufala jsem, že najdeme nějakou kavárnu nebo restauraci, ve které bychom mohli vyzkoušet nějaký ruský pokrm. Našli jsme kavárnu Bublik, ve které nabízí hodně ruských jídel. Potěšilo mě to, tak jsem si objednala vareniki plněné šťouchanými brambory a cibulkou. Byly fakt výborné a celkově i ta kavárna byla dobrá!

For me it was so excited to be that close to Russia, because I study Russian and I would really love to visit Russia one day! Unfortunatelly I couldn’t cross the borders, because I didn’t have my passport and visa. But if you are in Estonia, you are interested in the Russian culture and you want to feel the Russian atmosphere, you should visit Narva at least for one day! 😊

//

Já jsem byla úplně nadšená, že jsem byla tak blízko Ruska, protože studuji ruštinu a opravdu bych se někdy chtěla do Ruska podívat! Bohužel jsem nemohla překročit hranice, protože jsem si nevzala cestovní pas a neměla jsem vízum. Pokud se ale ocitnete v Estonsku, zajímáte se o ruskou kulturu a chcete pocítit trochu ruské atmosféry, měli byste si zajet do Narvy aspoň na jeden den! 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *