Studying Abroad

My First Year At The University Of Groningen

Hey guys, before the university really starts and it will become very busy again, I would like to make an evaluation of my first year at the University of Groningen. Maybe if you read this blog and you are just thinking about studying abroad as well, it will help you decide. At least I hope in it 🙂

I would like to mention only that all the information written here are just my personal opinions and of course can differ from other students from this university.

//

Ahoj všichni, ještě před tím, než zase začne školní rok a bude toho hodně, chtěla bych zhodnotit můj první ročník na vysoké škole v Groningenu. Možná když si zrovna čtete tento článek a taky přemýšlíte o studiu v zahraničí, pomůže vám to se rozhodnout. Aspoň v to doufám 🙂 

Jen bych chtěla říct, že všechno, co tady píšu, jsou pouze moje osobní názory a samozřejmě můžou být jiné, než názory ostatních studentů této školy.

So as you already know, the enrolling and the whole process around were not as easy as I imagined. Honestly I have to say, the whole year was not really easy for me, but I think universities shouldn’t be easy, right? 😀

When I thought of studying university I had always an imagination of going to the lectures, seminars, having few assignments during the school year and later on some presentations and exams.

//

Jak už víte, přihlašování na tuto školu a všechno to okolo nebylo zas tak jednoduché jak jsem si myslela. Upřímně musím říct, že vlastně celý rok nebyl zrovna lehký pro mě, ale myslím si, že by univerzity neměly být lehké, že? 😀

Vždycky, když jsem přemýšlela nad tím, jaké to je studovat vysokou školu, představila jsem si docházení na přednášky, semináře,odevzdání pár úkolů/seminářek během školního roku a později mít nějaké prezentace a zkoušky.

Now I know that I was wrong, this is maybe how it is in the Czech Republic and in some other countries, because there is a different university system. In the Netherlands, the school year is divided into 4 blocks, which means exam period is 4 times a year.

I really didn’t expect that there will be assignments and deadlines every week. I think the whole study year is very intense, because you should follow the weekly schedule and deadlines. Of course, there are some exceptions that you can miss some assignments or something. If you cannot make it somehow, you can always talk about it, but I’m the kind of person who prefers making everything on time.

//

Teď už vím, že jsem se mýlila. Tak je to možná v České republice a v nějakých dalších zemích, protože tam je jiný vysokoškolský systém. Školní rok v Nizozemsku je rozdělený do čtyř bloků, což znamená, že máme zkoušky 4krát za rok.

Vůbec jsem nečekala, že budeme mít domácí úkoly a deadliny každý týden. Myslím si, že celý školní rok je velice intenzivní, protože byste měli dodržovat týdenní program a deadliny. Samozřejmě existují výjimky, kdy se může stát, že neuděláte nějaký úkol nebo něco. Pokud se stane, že nemůžete udělat třeba úkol, vždycky se na tom dá domluvit, ale já jsem ten typ člověka, který si raději udělá všechno načas.

First I was very surprised and even upset that I had to make so many homeworks each week, but later on when the exam period started, I realised that I already know some important things. Of course, I knew it because of the assignments that I had to do all the time.

The questions are created so that you can think about it deeply. I personally don’t like being critical or think deeply about some topic but I had to learn it to some extent. Now I have to admit that thinking about something very deeply helps a lot. Sometimes it even changes your opinion.

//

Nejdřív jsem byla fakt překvapená a dokonce i naštvaná, že musím dělat tolik úkolů každý týden, ale později když přišlo zkouškové období, jsem si uvědomila, že už znám některé důležité věci. Jistě, že jsem to věděla kvůli těch úkolů, které jsem dělala po celou tu dobu.

Otázky jsou tvořeny tak, abyste nad něma mohli hodně přemýšlet. Já osobně nemám ráda, když musím být kritická nebo nad něčím hodně přemýšlet, ale do určité míry jsem se to musela naučit. Musím ale přiznat, že hluboké přemýšlení nad určitým tématem opravdu hodně pomáhá. Někdy to i změní váš názor.

What I really like about this university is that most of the teachers are really great and friendly and they are always there to help you. Especially during the seminars, sometimes it feels like we are all on the same level with the teachers. Such a friendly atmosphere makes it always nice.

One more thing that I really like is that most of the times there is not only one answer correct, if you write an essay, your own and even personal example is counting, so not only examples of teachers are correct 🙂

//

Co se mi opravdu líbí na této škole je, že většina učitelů je opravdu skvělá a přátelská a vždycky jsou tam proto, aby vám pomohli. Někdy mi to připadá, jako bychom byli všichni na stejné úrovni s učiteli, hlavně během seminářů. Taková přátelská atmosféra je vždy příjemná.

Další věc, která se mi líbí ohledně této školy je, že ve většině věcí neexistuje pouze jedna správná odpověď. Vlastní názor anebo dokonce názor z vlastní zkušenosti se počítá při psaní eseje. Ne jenom příklady učitelů jsou správné 🙂

Actually when I’m thinking about the university now, I’m really happy that it’s challenging me like this. I would have never pushed myself to think about some political questions or having some linguistics discussions, but it can be really interesting 😀

From my personal experience I think that studying a university abroad is such a good experience. I think even if you only go for Erasmus or exchange, it’s already great! From the beginning I thought it’s impossible for me to study abroad, but in the end I managed all my exams better than I expected and It’s great.

I really don’t know how it is studying in other countries but I think that studying a university in the Netherlands is a good experience!! 🙂

//

Když teď tak přemýšlím nad tou univerzitou, jsem fakt ráda, že mě tak vyzývá. Nikdy bych se nesnažila přemýšlet o nějakých politických otázkách nebo bych se nepouštěla do žádné lingvistické diskuze, ale ono to může být opravdu zajímavé 😀 

Z vlastní zkušenosti si myslím, že studium vysoké školy v zahraničí je skvělá zkušenost. Myslím si, že je skvělé, pokud jedete třeba i jenom na Erasmus nebo na výměnný pobyt! Zezačátku mi připadalo studium v zahraničí jako nemožné, ale nakonec jsem zvládla všechny zkoušky lépe, než jsem myslela a je to fakt super.

Opravdu nevím, jaké je stadium v jiných zemích, ale myslím si, že stadium vysoké školy v Nizozemí je hodně dobra zkušenost!! 🙂

 

 

Please share and like my page:

2 thoughts on “My First Year At The University Of Groningen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *