Studying Abroad

Minor Abroad: Erasmus in Tartu

It’s incredible but I’m already a-third-year student of the university of Groningen!! 😊 It’s unbelievable, because I remember when I started the university and now it’s my last year!

The third year of my bachelor programme at the university of Groningen is a bit different than all the others, because I have to follow a minor in the first semester of my third year. You can chose from three options what you want to do as your minor: study abroad, have an internship or follow courses that are from a different field of study than what you do.

For my study programme it’s a kind of a requirement to go abroad, because we study languages, therefore we should study in a country that uses the language that we study as the major, in order to improve our language skills. As I study Russian, I was supposed to go to Russia, however I wasn’t chosen so I was looking for other possibilities what I could do as my minor.

//

Je to úplně neuvěřitelné, ale já už jsem studentkou třetího ročníku vysoké školy v Groningenu!! 😊 Nemůžu tomu uvěřit, protože si pamatuji, jak jsem na té univerzitě začínala a teď už jsem v posledním ročníku!

Třetí ročník mého bakalářského programu na vysoké škole v Groningenu se trochu liší od těch předešlých dvou let, protože v prvním semestru třetího ročníku si musím vybrat takzvaný minor. Existují tři možnosti, ze kterých si můžeš vybrat svůj minor. Můžeš studovat v zahraničí, mít stáž nebo studovat nějaké předměty, které jsou z úplně jiného oboru.

U mého studijního programu je to docela požadavek vycestovat do zahraničí, protože my se učíme jazyky. Tudíž bych měla studovat v zemi, ve které se mluví jazykem, který studuji jako můj hlavní jazyk, abych si zlepšila mé jazykové dovednosti. Já studuji ruštinu, a proto jsem měla jet do Ruska. Nebyla jsem však vybraná, takže jsem hledala jiné možnosti, co bych mohla dělat během toho prvního semestru.

City centre of Tartu

I was definitely decided that I don’t want to study other courses at the university of Groningen, because I didn’t really find any that would be really interesting to me. The possibility to have an internship was really interesting to me, because I would love to get a working experience in my field. However it was more like a combination of following courses at the university of Groningen and later on getting a practical experience. Thus it wasn’t really interesting to me.

So I was still searching for countries where I could travel for my Erasmus programme until I came across Estonia. It seemed to me as a great idea, because at that time I was just busy with a research about Estonia and of course I found out that the Russian language is widely used in Estonia 😊

//

Byla jsem rozhodnutá, že určitě nechci studovat nic jiného v Groningenu, protože jsem tam nenašla žádné předměty, které by mě opravdu zajímaly. Možnost mít stáž byla pro mě hodně zajímavá, protože bych chtěla získat pracovní zkušenosti ve svém oboru. Jenže to bylo spíše jako kombinace nějakých předmětů a potom bych získala nějaké praktické dovednosti. A proto to pro mě také nebylo moc zajímavé.

Takže jsem pořád hledala země, do kterých bych mohla vycestovat na Erasmus, až jsem natrefila na Estonsko. Připadalo mi to jako skvělý nápad, protože zrovna v té době jsem psala výzkum o Estonsku a samozřejmě jsem zjistila, že v Estonsku se vlastně hodně používá ruština 😊

The application for an Erasmus programme isn’t too difficult. You only have to meet all the requirements that are asked by your university and follow all the steps. I had to send a valid English certificate that proofs that my English skills are higher than B2, motivational letter and some other documents. The application procedure might be a bit confusing, but you should really follow all the steps and take your time to write the best motivational letter, because according to that they make the selection!

//

Žádost o Erasmus program není příliš obtížná. Musíte pouze splnit všechny požadavky, které vyžaduje vaše univerzita a nezapomenout na žádný bod žádosti. Já jsem musela poslat mé škole platný anglický certifikát, který prokazuje, že má angličtina je na vyšší úrovni než B2, motivační dopis a nějaké další dokumenty. Žádost o Erasmus může být docela matoucí, ale měli byste opravdu splnit všechny potřebné kroky a věnovat dostatek času motivačnímu dopisu, protože podle toho vybírají studenty!

So finally I got accepted and right now I can say that I’m an Erasmus student in Estonia!! Actually I’ve been here already for one month, because the university started on the first Monday of September 😊. I study at the university of Tartu and honestly it’s very exciting because I get the opportunity to study at one of the best Baltic universities, compare the university systems and get to know new teachers and their ways of teaching.

//

Takže nakonec mě přijali a teď už můžu říct, že jsem jako Erasmus student v Estonii!! Vlastě už jsem tady měsíc, protože univerzita začala hned první pondělí v září 😊. Studuji na vysoké škole v Tartu a upřímně je to fajn, protože mám příležitost studovat ne jedné z nejlepších pobaltských univerzit, porovnat vysokoškolské systémy a poznat nové učitele a jejich způsob výuky.

When I say the word ERASMUS some people think of holidays for free in another country and others imagine a tough life full of studying and suffering in a foreign country. So far I have experienced that Erasmus in Tartu is actually somewhere in the middle of these two opinions. I go to the university every day except Friday, because I don’t have any classes on Fridays. Also I make my homeworks and read some articles.

On the other hand I have also a lot of time to have fun, meet new people, go to the gym, attend any events and travel. So I think this is a great combination for the Erasmus programme. I only hope that it will remain like that and the university won’t get busier 😀 .

//

Když řeknu slovo ERASMUS, někteří lidé si představí dovolenou v cizí zemi, která je zadarmo, a jiní si zase představí těžký život studenta v zahraničí. Doposud jsem zjistila, že Erasmus v Tartu je vlastně někde uprostřed těchto dvou názorů. Chodím do školy každý den kromě pátků, protože v pátky nemám žádné předměty. Taky dělám domácí úkoly a čtu různé články.

Na druhou stranu mám také docela hodně volného času na zábavu, poznávání nových lidí, chození do posilovny, navštěvování různých akcí a cestování. Takže si myslím, že to je skvělá kombinace, pokud jste na Erasmu. Jen doufám, že to tak zůstane a nezmění se to k horšímu 😀 .

Tartu beach

As an Erasmus student I had to chose enough courses so that I obtain 25 credits that will be recognised after I return to Groningen. The choise of the right courses that I wanted to follow at the university of Tartu was a bit tricky, because we got a list of English taught courses however the list has changed. Some courses aren’t actually taught this year and others are taught only in Estonian.

My university had two requirements that I had to take into consideration while chosing the courses: my courses have to be focused on linguistics and I have to follow Russian language classes, because linguistics and Russian are my majors in Groningen.

After some struggles with the courses I finally found enough courses that should be recognised by my university. The only difference is that I will obtain only 24 credits, but it’s not a problem, because I follow another course from the university of Groningen that gives me 5 credits. Thus I agreed with my teacher that she will give me an extra homework so that I get 6 credits from her course.

//

Jako Erasmus student jsem si musela navolit dostatek předmětů, abych získala 25 kreditů, které budou potom uznány v Groningenu. Výběr předmětů, které jsem chtěla studovat na univerzitě v Tartu, byl poněkud složitější, protože jsme dostali seznam předmětů, které jsou vyučovány v angličtině, jenže tento seznam se trochu změnil. Některé předměty se tento rok vůbec neotevřeli a jiné se vyučují pouze v estonštině.

Moje univerzita měla dva požadavky, podle kterých jsem si musela vybrat své předměty: předměty musí být zaměřené na lingvistiku a musím se učit ruštinu, protože lingvistika a ruština je moje zaměření v Groningenu.

Po všech těch problémech jsem konečně našla dostatek předmětů, které by měla moje univerzita uznat. Jediný rozdíl je v tom, že získám pouze 24 kreditů, ale to není problém, protože mám ještě jeden předmět v Groningenu, který je za 5 kreditů. Takže jsem se domluvila s vyučující, že mi dá extra úkol, abych dostala 6 kreditů z jejího předmětu.

University library
Old picture of the university of Tartu

Tartu as a city is very beatiful ( you can see some of the places in Tartu in the pictures in this article!). It feels so cozy and nice with all the beautiful buildings, many cafés and all the students. You can do whatever you want in Tartu, because there are parks, many shopping malls, gyms, beaches, places to chill and also places to have fun. Many events take place in Tartu every week, so it’s a real student city.

Another advantage is that Tartu is not that big, even though it’s the second biggest city of Estonia. So if you want to go somewhere, mostly it’s all in a walking distance. Sometimes you have to walk a bit longer though, but if you don’t want to walk, you can for example take a bus. I think the busses are well organised here and go very often.  

//

Jinak Tartu je krásné město  (nějaká místa můžete vidět na fotkách v tomto článku!). Tartu je velice pěkné a útulné, protože jsou tady krásné budovy, hodně kaváren a studentů. V Tartu se dá dělat téměř cokoliv! Jsou tady parky, hodně obchodních domů, posilovny, pláže, místa k relaxaci a také hodně míst, do kterých můžete jít za zábavou. Každý týden se tady pořádá hodně událostí, takže je to jako pravé studentské město.

Další výhodou Tartu je, že to není tak velké město, i když je to druhé největší město Estonska. Takže pokud chcete někam jít, většinou se dá všude dojít pěšky. Někdy musíte jít trochu déle, ale pokud nechcete jít pěšky, tak se také můžete projet autobusem. Autobusy jsou tady docela dobře zorganizované a jezdí často.

And the last point I would like to mention is finding an accommodation in Tartu. It was one of the most difficult things for me. I didn’t want to apply for the student dormitory as I wanted to share a flat. To find a flat in Tartu can be quite difficult, if you start looking for one as late as I started. I was also quite “lucky“, because I finally found a flat that I could rent however it was cancelled just 10 days before my arrival to Estonia. So eventually I ended up in a building that is situated right opposite the student dormitory. It‘s actually great, because I live 5 minutes from the university and there are many people around me 😊

So as you could read, Erasmus in Tartu seems to be quite funny! I have also travelled quite a lot already and experienced many interesting situations here, but I will write about that in the next articles. So if you are interesting about my Erasmus in Tartu, don’t forget to check out the upcoming articles! 😊

//

A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit v tomto článku je ubytování v Tartu. Hledání ubytování byla jedna z nejtěžších věcí pro mě.  Nechtěla jsem si zažádat o studentskou ubytovnu, protože jsem chtěla sdílet byt. Jenže hledání bytu v Tartu může být docela složité, pokud začnete hledat později jako já. Také jsem měla docela “štěstí“, protože když už jsem konečně našla byt, který měl být můj, tak to nakonec zrušili 10 dní před příjezdem do Estonska. Takže nakonec jsem skončila v budově, která je hned naproti studentské ubytovny. A je to vlastně super, protože bydlím 5 minut od školy a je tady všude hodně lidí 😊

Jak jste se mohli dočíst, Erasmus v Tartu se zdá být docela zábava! Taky jsem už docela dost cestovala a zažila zajímavé situace tady, ale o tom budu psát až v dalších článcích. Takže pokud vás zajímá více o Erasmu v Tatu, nezapomeňte číst další články! 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *