Travelling

Master’s Ceremony In Antwerp

Last Friday was a great day! The family of my boyfriend and I went in the morning to Antwerp, because it was a graduation day for my boyfriend. The journey was quite long so when we arrived to Antwerp, it was already afternoon. We wanted to combine this day with a bit of sight-seeing as well, because the ceremony was later and it’s nice to walk through Antwerp a bit 🙂

//

Pátek byl úplně skvělý den! Jeli jsme s rodinou od přítele do Antverp, protože tam měl přítel promoce. Cesta byla docela dlouhá, takže když jsme přijeli do Antverp, už bylo po poledni. Chtěli jsme zkombinovat tento den i s prohlídkou města, protože promoce byla až později a procházka po Antverpách je vždycky krásná 🙂

 

We were checking the weather forecast many days before and we were hoping that it will be at least dry. However, the forecast was showing very rainy day all the time. Luckily it had changed. So when we arrived to Antwerp, it was quite good. It was windy a lot (my hair was flying all directions and that’s why I’m not on so many pictures:D), but at least it wasn’t raining and the sun was shining!

//

Předpověď počasí jsme sledovali už několik dní dopředu a doufali jsme, že aspoň bude sucho. Nicméně předpověď ukazovala pokaždé déšť. Naštěstí se ale předpověď změnila. Takže když jsme přijeli do Antwerp, bylo docela pěkně. Bylo hodně větrno (moje vlasy lítaly na všechny strany, a proto nejsem na tolika fotkách 😀 ), ale aspoň nepršelo a dokonce svítilo slunko!

First we walked through the shopping street to the main square. The shopping street in Antwerp is incredible. All the buildings of the shops are so beautiful and even there is a shopping mall with historical and gold decorations. I think one day is not enough for shopping there 😀

//

Nejdříve jsme se prošli nákupní ulicí k hlavnímu náměstí. Nákupní ulice v Antverpách je neuvěřitelná! Všechny obchody jsou tak krásné a dokonce je tam obchodní dům s historickými a zlatými dekoracemi. Myslím si, že jeden den na nákupy v Antverpách opravdu nestačí 😀

Then we had some coffee and lunch at the square and we continued our tour.

//

U náměstí jsme si dali kávu a oběd a pokračovali jsme v prohlídce města.

We still walked through the city to the train station, because it’s also such an amazing building. On the way we passed all the shops with diamonds, because Antwerp is known for diamond businesses. They’re so beautiful 😀

After that it was about the time to walk to the university building, because the ceremony was about to begin soon 🙂

//

Ještě jsme se prošli městem k vlakovému nádraží, protože to je taky krásná budova. Po cestě jsme procházeli všechny ty obchody s diamanty. Antverpy jsou známe kvůli businessu s diamanty. Je to fakt nádhera 😀

Potom už jsme šli k budově vysoké školy, protože promoce už měla začít 🙂

The ceremony took place in a very cozy place of the university building. It really looked like we are in a small church. The university is in this typically old buildings and they keep it in this old style, which is nice. The ceremony was actually quite short but it was really nice and in the end also my boyfriend got his master’s degree!!! I was so proud <3

//

Promoce se konala v takovém pěkném místě univerzitní budovy. Vypadalo to, jako bychom byli v nějakém malém kostele. Tato vysoká škola je v takových těch typických starých budovách a oni to i tak uchovávají, což je pěkné. Promoce byly docela krátké ale byly pěkné a nakonci i můj přítel dostal magisterský titul!!! Byla jsem opravdu hrdá <3 

After that, all of us were invited to a special room, where they were offering drinks and food for us and there was some live music as well. It was very surprising for me. I didn’t expect anything like that. The service was very good, everything was offered for us by the University of Antwerp. Nice Belgian beers and some champagne weren’t missing haha. So we could even toast to this important event! 🙂

//

Potom jsme byli všichni pozvaní do speciální místnosti, kde nám nabízeli pití a občerstvení a byla tam taky živá hudba. Hodně mě to překvapilo. Nic takového jsem nečekala. Obsluha byla svělá, všechno nám bylo nabídnuto vysokou školou. Belgické piva a nějaké šampaňské samozřejmě nechyběla haha. Takže jsme si tam mohli i připít na tuto důležitou událost.! 🙂

 

Antwerp is very beautiful city. This time we didn’t have so much time to walk through all the important places, because we were there for the ceremony, but it’s definitely worth visiting. It was also a very good experience to see how the master’s ceremony is in Belgium 🙂

//

Antverpy jsou opravdu krásné město. Tentokrát jsme neměli moc času, abychom si pořádně prohlídli město a navštívili všechna významná místa, protože jsme tam jeli na tu promoci, ale Antverpy určitě stojí za to navštívit. Pro mě to byla taky dobrá zkušenost, že jsem mohla vidět, jak probíhají magisterské promoce v Belgii 🙂

 

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *