Travelling

Last Weekend in Amersfoort

Hey guys, how was your last weekend? I spent the weekend away from our home. It’s always good to go somewhere or just do something nice during a weekend. Especially when you realise that your summer holidays are almost over 🙁 so you have to enjoy the rest of the free days as much as possible.

//

Ahoj všichni, jaký jste měli víkend?? Já jsem strávila víkend pryč z domova. Vždycky je dobré jet někam během víkendu nebo prostě jen něco dělat. Hlavně když si uvědomíte, že letní prázdniny už skoro končí 🙁 takže si ty zbylé dny prázdnin musíte užít, co jak nejvíce to jde.

My boyfriend and I were last weekend in Amersfoort. I really like Amersfoort. It had been like my home for about 1.5 years during my au-pair period. I just have so many nice memories from there and that’s the main reason I like it so much.

//

S přítelem jsme jeli na víkend do Amersfoortu. Amersfoort mám fakt ráda. Asi rok a půl byl Amersfoort jako můj domov během mého au-pair období. Mám tam hodně vzpomínek a to je ten hlavní důvod, proč to tam mám tak ráda.

The reason we went there was to visit the family of my boyfriend, but we had also some time that we could spend in the city centre. Amersfoort is really a beautiful city.

//

Hlavním důvodem, proč jsme jeli do Amersfoortu byla návštěva přítelovy rodiny, ale měli jsme taky dost času na to, abychom navštívili centrum města. Amersfoort je opravdu pěkné město.

First we went through the shopping street, because we wanted to have a look to some shops. It was just after midday, but the shopping street was really busy, because it was back to school weekend in Amersfoort, thus there were some public theatres and concerts.

//

Nejdříve jsme se šli projít nákupní ulicí, protože jsme se chtěli podívat do nějakých obchodů. Bylo sice sotva po poledni, ale nákupní ulice byla fakt plná. V Amersfoortu byl zpátky do školy víkend, a proto tam byly nějaké pouliční divadla a koncerty.

 

 

When we were at the end of the shopping street, we noticed that there is a new shopping mall Hudson’s Bay. I don’t know how long it’s been there but it’s been a couple of months when we were in the city centre of Amersfoort for the last time. Of course we had to go inside to check all the nice stuffs they have there 😀

Hudson’s Bay took us quite a lot of time, because it’s a big shopping mall and nowadays we are looking for some nice clothes for my boyfriend’s graduation ceremony that is coming soon. Any good recommendations? 🙂

//

Když jsme došli na konec nákupní ulice, všimli jsme si, že je tam nový obchodní dům Hudson’s Bay. Nevím, jak dlouho už tam je, ale už je to pár měsíců, kdy jsme byli naposledy v centru Amerfoortu. Samozřejmě jsme museli jít dovnitř a podívat se na ty všechny pěkné věci, které tam mají 😀

V Hudson’s Bay jsme strávili docela dost času, protože je to velký obchoďák a taky protože teď hledáme nějaké pěkné oblečení na promoce mého přítele, které jsou za chvíli. Nějaké dobré nápady? 🙂 

After that we had still some time left so we were walking a bit through the nice streets of Amersfoort and had some chill on a bench in a park around the city. I really like the place, because even though you are in the city centre, the side streets are very small, beautiful and so cozy. Amersfoort is a very old city which has still the old houses that make the atmosphere very nice. Also I just love the Dutch style of houses 🙂

//

Potom jsme měli jěště trochu času, a proto jsme se ještě šli projít těmi pěknými uličkami Amersfoortu a na chvíli jsme i poseděli na lavičce v parku okolo města. V Amersfoortu se mi fakt líbí, protože i když jste v centru města, ty postranní uličky jsou malé, krásné a útulné. Amerfoort je hodně staré město, ve kterém jsou pořád ty staré domečky, které vytváří pěknou atmosféru města. No a taky se mi hodně líbí ten holandský styl budov 🙂

I really enjoyed last weekend and the good thing is that we have already plans for the coming weekend so I’m very excited!! For sure I will let you know, what the plans were. Stay tuned guys and if this is also your last week of summer holidays, enjoy it as much as possible! ❤

//

Minulý víkend jsem si hodně užila a dobrá zpráva je, že už máme plány na příští víkend, tak se mám na co těšit!! Určitě vám dám vědět, co jsme dělali. Tak zůstaňte se mnou, a pokud je tohle poslední týden prázdnin i pro vás, užijte si ho naplno! ❤

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *