Travelling

How I Came To The Netherlands …

If you have read my previous post, you already know that the reason I came to the Netherlands was that I found a work in the Netherlands. But how did I actually get here? How and why did I choose the Netherlands?

When I was looking for a job abroad that I could do alone, I got an idea to become an au-pair. I said myself that being alone in a foreign country without knowing people can be sometimes a bit sad. Also if you work somewhere, most of the time you need to find an accommodation for yourself, which you have already provided if you are an au-pair. So I decided to look for such a kind of job. I didn’t really care about the country where I could work, so I was just contacting families that I found in different countries. Finally I found a family that I liked. They offered me a work in the Netherlands and within few weeks I had my plane tickets, packed luggage and I was ready to travel and start working. BUT… of course, it would be boring if everything went how I planned it!!

//

Pokud jste četli můj předešlý článek tak už víte, že jsem šla do Nizozemska za prací. Ale jak jsem se tady vlastně dostala? Jak a proč jsem si zvolila Nizozemsko?

Když jsem hledala práci, kterou bych mohla dělat sama, napadlo mě stát se au-pair. Řekla jsem si, že být sama v cizí zemi a bez známých může být někdy smutné. Také když jdete někde pracovat, většinou si potřebujete najít ubytování, ale když jste au-pair ubytování už máte zajištěné. Takže jsem se rozhodla hledat takový druh práce. Bylo mi úplně jedno, v které zemi budu pracovat, takže jsem kontaktovala rodiny z různých zemí. Nakonec jsem našla holandskou rodinu, která se mi líbila a během pár týdnů jsem měla letenky, zabalené zavazadlo a byla jsem připravená na cestu a práci. ALE … samozřejmě by to byla nuda, pokud by všechno šlo tak, jak bylo plánováno.

 

I had to travel by train from my home to Prague, because I was supposed to fly from Prague to Amsterdam. I thought everything went well when I had finally sat down in the train with all my stuffs. After 20 minutes of travelling the train stopped in Ostrava main trainstation and we got an announcement that everybody has to go out of the train because somebody has called that there is a bomb. Thus all the people went out; the police men with dogs came and checked everything. After some time, when everything was alright, we could finally travel again. I planned few hours in Prague between my train and flight in case of some delay so I was sure that I can catch my plane. However, at that time I didn’t know that the situation is more complicated…

//

Cestovala jsem vlakem z domu do Prahy, protože jsem měla letět z Prahy do Amsterdamu. Myslela jsem si, že všechno je v pořádku, když jsem si konečně sedla do vlaku se všemi věcmi. Vlak zastavil po 20ti minutách cesty na stanici Ostrava hlavní nádraží a dostali jsme upozornění, že všichni musí jít ven z vlaku, protože někdo volal, že ve vlaku je bomba. Všichni lidé museli vystoupit z vlaku, přišla policie se psy a zkontrolovali všechno. Za nějakou dobu bylo všechno v pořádku a my jsme mohli konečně pokračovat v cestě. Naplánovala jsem si pár hodin po příjezdu do Prahy, abych stihla můj let v případě nějakého zpoždění, takže jsem si byla jistá, že letadlo stihnu. Jenže v té době jsem ještě nevěděla, že ta situace je komplikovanější…

Our train stopped somewhere before the station Olomouc and we had to wait and wait and waiiit! At that time I already started being a bit nervous about the delay. My train was announcing more than 100minutes delay due to the bomb, which was not there luckily. So then I already knew that I can’t catch the plane. I contacted the family and we found a solution that when I’m already on my way, stucked somewhere in the middle of the journey, I will go from Prague to Amsterdam by bus. So instead of landing in Amsterdam at 6 o’clock in the evening, I arrived at 6 o’clock the next morning, which was not such a problem, because I always try to take everything easy, but when you are already excited about new adventures, it makes you a bit upset.

//

Náš vlak zastavil někde před stanicí Olomouc hlavní nádraží a museli jsme čekat a čekat a čekaat! V té chvíli už jsem začala být trochu nervózní kvůli tomu zpoždění. Vlak hlásil více než 100 minut zpoždění kvůli bombě, která tam naštěstí nebyla. Takže už jsem věděla, že to letadlo nemůžu stihnout. Kontaktovala jsem rodinu v Nizozemsku a našli jsme řešení, že pojedu autobusem z Prahy do Amsterdamu. Když už jsem byla na cestě, uvízlá někde v polovině cesty. Akorát místo přistání v Amsterdamu v 6 večer jsem přijela v 6 hodin následujícího rána, což nebyl až takový problém, protože se vždycky snažím zůstat v klidu v takových situacích, ale když už jste natěšení na nové dobrodružství, tak vás to trochu naštve.  

After my crazy journey, I finally came to Amsterdam. I was picked up at the bus stop in Amsterdam and I was hoping that only the start was crazy and that my next 3 months in the Netherlands were going to be without problems. I couldn’t have chosen better day to travel! haha… But, of course, we have to stay positive!! Travelling is one big adventure and sometimes situations like these happen.

//

Po mé šílené cestě jsem se konečně dostala do Amsterdamu. Byla jsem vyzvednutá na autobusové zastávce v Amsterdamu a doufala jsem, že jenom ten začátek je šílený a následující 3 měsíce v Nizozemsku budou bez problémů. Nemohla jsem si vybrat lepší den na cestování!! Haha … Ale, samozřejmě, musíme zůstat pozitivní!! Cestování je jedno velké dobrodružství a někdy se takové situace stávají.

So this is how I actually got to work in the Netherlands. At the end of this article I have to say that I was thinking about travelling for work to many countries but not about the Netherlands. Now I’m sure and I can say that it was a good choice, because it has totally changed my life! 🙂

//

Takže takhle jsem se vlastně dostala za prací do Nizozemska. Na konci tohoto článku musím řict, že jsem přemýšlela o cestování za prací do mnoha zemí, ale ne do Nizozemska. Teď jsem si jistá a můžu říct, že to byla dobrá volba, protože mi to úplně změnilo život! 🙂 

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *