Travelling

Holidays in the Czech Republic: Štramberk

Are you planning a city trip, trip to the mountains or relax at a lake? That’s all you can do in the Czech Republic! There are many beautiful places for tourists and it’s only up to you, what you prefer.

If you are especially looking for a place, where you can spend the whole day, then you should definitely visit Štramberk. It’s a small town in Moravia that is situated on a hill. It doesn’t look at all that you could spend there the whole day, but believe me it offers many tourist places so it will take you the whole day. I have visited Štramberk already several times, but I really like the place thus when we thought of a place to visit with my friends during the summer holidays in the Czech Republic, Štramberk was a good option.

//

Plánujete nějaký výlet do města, do hor nebo relaxaci někde u vody? To všechno se dá dělat v České republice! V Česku je mnoho krásných míst a je jen na vás, čemu dáte přednost.

Pokud hlavně hledáte místo, ve kterém můžete strávit celý den, potom byste měli určitě navštívit Štramberk. Je to malé město na Moravě, které je umístěno na hoře. Vůbec to nevypadá, že by se tam dal strávit celý den, ale věřte mi, že toto místo nabízí hodně turistických míst, takže tam určitě strávíte jeden den. Já už jsem navštívila Štramberk několikrát, ale líbí se mi tam. Takže když jsme s přáteli přemýšleli o nějakém místě, které bychom mohli navštívit během mých prázdnin v Česku, tak jedna z možností byl Štramberk.

There is a central parking in Štramberk so you don’t have to worry about a place where to park your car. Once we had parked the car, we walked towards the main square of Štramberk. On the way to the square you walk around typical timbered houses. Some of them are already from the 18th century 😊

//

Ve Štramberku je centrální parkoviště, a proto se nemusíte bát, že byste neměli kde zaparkovat auto. Jakmile jsme zaparkovali auto, vydali jsme se k náměstí ve Štramberku. Po cestě na náměstí se jde po cestě, kolem které stojí typické roubené dony. Některé jsou dokonce už z 18. století 😊

When we came to the square, one of the first activities that we did was buying Štramberk ears. It is a typical confectionery product that is baked in Štramberk. I really like the taste so of course we couldn’t leave the place without buying at least one package 😊 You can even buy Štramberk ears with whipped cream and chocolate sprinkles on it and that’s also delicious! 😀

//

Když jsme dorazili na náměstí, jedna z prvních věcí, co jsme udělali bylo, že jsme si koupili Štramberské uši. Je to typický cukrářský výrobek, který se peče ve Štramberku. Mám ráda Štramberské uši takže jsme samozřejmě nemohli odejít bez toho, aniž bychom koupili aspoň jeden balík 😊 Dokonce si tam můžete koupit štramberské uši plněné šlehačkou a posypané čokoládou. To je taky výborné! 😀

Then we walked to the Štramberk castle, which is just above the square. There are two ways how you can get to the castle. You can walk on the stairs or walk around the timbered houses. Actually, there are only castle ruins and the Trúba castle tower left. You can walk to the top of the Trúba tower, which gives you a beautiful view over the whole Štramberk and surrounding. We were really lucky that the weather was really good so we had a great view. As we learnt the tower is 43 meters long, so it’s not that high, however I don’t really recommend it for people who don’t like heights and also the stairs are quite steep at the beginning 😊

//

Potom jsme šli ke hradu, který je hned nad tím náměstím. Ke hradu se dá dostat po dvou cestách. Můžete jít po schodech nebo jít cestičkou mezi roubenými domy. Vlastně už tam zůstaly jenom pozůstatky zříceniny hradu a věž Trúba. Můžete vyjít až nahoru Trúby, kde budete mít krásný výhled na celý Štramberk a okolí. Měli jsme fakt štěstí, že počasí bylo skvělé, takže jsme měli dobrý výhled. Trúba není až tak vysoká. Zjistili jsme že měří okolo 43 metrů, ale nedoporučovala bych to lidem, kteří mají strach z výšek. Také na začátku jsou ty schody docela strmé 😊

After climbing the tower we decided that it was time for a lunch. We went to a restaurant, which is just at the square. Unfortunatelly, the terrace was completely full, but after a few minutes some people felt probably sorry for us so they left the table and we could sit at their table. Probably we looked very hungry 😀 So we could finally have a typical Czech food and beer. I had beef sirlion with cream sauce and dumplings, because I really like especially the sauce 😀 and I wasn’t disappointed because it was as good as always. My boyfriend had roast pork with cabbage and dumplings and it was also delicious 😊

//

Když jsme sešli z Trúby, rozhodli jsme se, že už je čas na oběd. Šli jsme do restaurace, která je hned na náměstí. Bohužel venkovní terasa byla úplně plná, ale po nějaké době se nad námi lidé slitovali a opustili stůl, abychom si také mohli sednout. Asi jsme vypadali dost hladově 😀 Tak jsme si konečně mohli dát typické české jídlo a pivo. Já jsem měla svíčkovou s knedlíky, protože mi moc chutná, a hlavně teda ta omáčka 😀 Nebyla jsem zklamaná, protože svíčková byla dobrá jako vždycky. Přítel si dal vepřové výpečky se zelím a knedlíky a bylo to taky dobré 😊

After the lunch our programme continued. We walked through a nature trail. It is also called educational trail because you can see many statues of famous people of the Czech history. The trail is mainly in the forest and it’s also a bit hilly area. In one area you get to the limestone hill of Kotouč. It’s such a beautiful and relaxing place, because you get the view over the whole quarry and the landscape behind. I can imagine taking a blanket with me and sit there for a couple of hours 😊

//

Po obědě náš program pokračoval. Procházeli jsme přírodní stezkou. Říká se tomu také naučná stezka, protože tam můžete vidět hodně soch známých lidí české historie. Stezka vede hlavně lesem a taky to je docela hornatá oblast. V jednom úseku jsme se dostali k vápencové hoře Kotouč. Je to úplně krásné a odpočinkové místo, protože tam máte výhled na celý lom a krajinu za nim. Dokážu si představit, že bych si sebou vzala deku a sedla bych si tam na pár hodin 😊

Another interesting place that you meet on the trail is the cave Šipka where the remains of Neanderthal child were found. You can read some historical information about this place and you can even walk inside. From the cave you get again a beautiful view on the Trúba tower. Actually the Trúba tower is so dominant that you can see it from everywhere. We couldn’t stop taking pictures of the picturesque view. It looks everywhere like in a picture 😊

//

Další zajímavé místo, které potkáte na stezce, je jeskyně Šipka, ve které se našly pozůstatky neandertálského dítěte. Můžete si tam přečíst nějaké historické informace o tom místě a také můžete vejít dovnitř jeskyně. Od jeskyně máte zase krásný výhled na Trúbu. Vlastně Trúba je tak dominantní, že ji můžete vidět ze všech stran. Ty výhledy tam jsou tak krásné, že jsme je nemohli přestat fotit. Vypadá to tam jako na obrázku 😊

From the cave Šipka we continued through the trail and then we got to the parking again and finished our trip. However it’s not all what you can do in Štramberk. There is still for instance a botanical garden, some museums and the nature trail is also much longer 😊

//

Od jeskyně Šipky jsme pokračovali po stezce a potom už jsme se zase dostali na parkoviště a tam jsme i zakončili náš výlet. Nicméně to není vše, co se dá dělat ve Štramberku. Je tam ještě třeba botanická zahrada, nějaká muzea a ta přírodní stezka je mnohem delší 😊

So if you are in the eastern part of the Czech Republic and you are planning a trip, you should not forget to visit this place. Even though I have been there already several times, I really enjoyed the trip. It was a lot of fun and I was with great people 😊

//

Takže pokud jsem ve východní části České republiky a plánujete nějaký výlet, neměli byste zapomenout na toto místo. I když už jsem tam byla několikrát, tento výlet jsem si hodně užila. Byla to sranda a byla jsem se skvělými lidmi 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *