Travelling

Holidays in the Czech Republic: Stezka Valaška

Hey guys, how are you? I’m still enjoying my holidays in the Czech Republic, but it’s almost over. Also this year we drove by car to the Czech Republic and we have travelled here quite a lot. So far we have visited many nice places that are worth visiting if you are planning to go to the Czech Republic. That’s why I decided to share some articles on my blog with you 😊

//

Ahoj všichni, jak se máte ? Já si ještě užívám dovolené v Česku, ale už se mi to krátí. Jako i ty předešlé roky jsme jeli zase do Česka autem a docela dost tady výletovali.  Navštívili jsme hodně pěkných míst, které stojí za to navštívit, pokud se chystáte do Česka. A proto jsem se rozhodla, že se o pár míst podělím v článcích tady na blogu 😊

First place that we visited with my mom was a Trail between the treetops. The real name is The Valaška Trail or as we call it in Czech – Stezka Valaška. Trails between the treetops have become very popular in the Czech Republic and are situated on many places. Stezka Valaška is situated on the mountain Pustevny. Pustevny is a mountain that is in the Beskydy mountains. Pustevny can be reached on foot, by a cableway or a car. From Pustevny you can, for instance, get to the mountain Radhosť, to which you get around the statue of Radegast. This statue represents the pagan god of the Slavs. And, of course, people, who know the Czech beer, know that Radegast is also one of the most famous Czech beers 😀

//

První místo, které jsme navštívili s mamkou bylo Stezka mezi korunami stromů. Přesný název je Stezka Valaška. Stezky mezi korunami stromů se teď v Česku staly hodně oblíbené a jsou postavené na hodně místech. My jsme byli na Stezce Valašce, která je na Pustevnách. Pustevny je hora, která leží v pohoří Beskydy. Nahoru se dá dostat pěšky, lanovkou anebo autem. Z Pusteven se dá ještě třeba dostat na horu Radhošť, ke které se jde okolo sochy Radegast. Socha Radegastu představuje pohanského boha Slovanů. No a kdo zná české pivo, tak ví, že Radegast je také jedno z nejznámějších českých piv 😀

Stezka Valaška was open for the first time this year and the tourists can access it every day. After you pay the entrance, you can walk to the highest point, which is the Sky walk. Sky walk is like a glass footbridge so when you step on it you feel like you’re in the air. It’s completely bounded by a glass and even the floor is from the glass. It’s located 30 metres above the ground. Even though I would like to stand on such a place and také a picture on it 😀 we decided not to go there, because there was a long que of people waiting for just taking a picture on it.

//

Stezka Valaška se otevřela nově v letošním roce a je přístupná turistům každý den. Po zaplacení vstupného se můžete vydat až k poslednímu možnému bodu, který se nazývá Sky walk. Sky walk je jakoby taková prosklená lávka, na kterou když stoupnete, tak máte pocit, že jste ve vzduchu. Je to úplně celé ohraničené sklem, a i podlaha je prosklená. Je to umístěné 30 metrů nad zemí. I když bych si ráda na takové místo stoupla a udělala si fotku 😀 rozhodli jsme se, že tam nepůjdeme, protože tam byla docela dlouhá fronta lidí čekajících na to, až si tam budou moc udělat fotku.

Overall, there were many tourists on Pustevny. I’m sure, the main reason was that it was just at the weekend, but I think there are a lot of people during the week days as well. Fortunatelly, Stezka Valaška didn’t seem to me overcrowded. There were a lot of people, but they all spread on the trail. You could just easily walk there. The fact that there were many people I only saw at the Sky walk, when I saw the que 😊

//

Celkově bylo na Pustevnách hodně turistů. Určitě hlavním důvodem bylo to, že to bylo zrovna o víkendu, ale myslím si, že i přes týden tam je dost lidí. Naštěstí na Stezce Valašce mi to nepřipadalo tak přeplněné. Bylo tam hodně lidí, ale oni se všichni rozprostřou po té stezce. Není to takové, že by se tam vůbec nedalo projít. To, že tam je hodně lidí jsem poznala jenom u toho Sky walk, když jsem viděla tu řadu 😊

I really like that Stezka Valaška is really nicely done so it’s funny for people of all age categories. It’s not just about going up the wooden trail. In one section there was an exhibition of birds and also lamas. It just seemed a bit unnecessary to keep the lamas in such a small place just to show them to the tourists. Further you can decide whether you want to walk over The Himalayan bridge or follow the normal trail. The Himalayan bridge is a moving bridge, so you can enjoy some adrenaline, because it really moves quite a lot in all directions 😀 Then there are places where you can relax on sunbeds or sitting bags and enjoy the beautiful view. We had really beautiful weather so we had view to a far distance. Stezka Valaška even offers views to Poland and Slovakia. Finally, there are even trampolines so it’s really fun.

//

Líbilo se mi, že Stezka Valaška je opravdu pěkně udělaná, a tím pádem je zábavná pro lidi v každém věku. Není to jenom o tom, že byste procházeli po dřevěné cestičce až nahoru. V jednom úseku tam byla výstava ptáků a potom tam byly lamy na prohlídku. Jen se mi zdálo trochu zbytečné držet ty lamy v takové malé ohrádce jenom proto, aby tam byly na výstavu. Dále se můžete rozhodnout, jestli chcete pokračovat po Himalájském chodníku anebo jít normální stezkou. Himalájský chodník je hýbací most, takže se dočkáte i nějakého toho adrenalinu, protože se opravdu docela dost hýbe na všechny strany 😀 Potom vás tam čekají místa, na kterých můžete relaxovat na lehátkách nebo v sedacích pytlích a užívat si toho krásného výhledu. Nám zrovna počasí krásně vyšlo a viděli jsme opravdu daleko. Ze Stezky Valašky budete mít výhled až do Polska a na Slovensko. No, a dokonce tam jsou i trampolíny, takže je tam opravdu o zábavu postaráno.

Stezka Valaška is also good for people who don’t like heights, because you walk on a really wide trail, but I think not all sections are suitable for people who have a phobia from heights. Perhaps the Himalayan bridge or Sky walk are not recommended in such situations.

Otherwise, it’s a really beautiful place, which is definitely worth visiting, because the whole trail starts in the forest and gradually you get up over the tree, so it’s really like a trail between the treetops 😊

//

Stezka Valaška je dobrá i pro lidi, kteří nemají rádi výšky, protože se jde po opravdu široké stezce, ale myslím si, že ne úplně všechny úseky jsou vhodné pro lidi, kteří mají fobii z výšek. Třeba ten Himalajský chodník anebo Sky walk určitě v takových situacích nedoporučuji.

Jinak je to opravdu krásné místo, které určitě stojí za návštěvu, protože celá stezka začíná jakoby v lese a postupně se dostanete až nad stromy, takže to je opravdu taková stezka korunami stromů 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *