Motivation Studying Abroad

Graduated from the University of Groningen

Hey guys! How are you all doing??

I have very exciting news that I would like to share here on my blog! After this rather unconventional second semester, I can finally say that I have officially completed my bachelor’s degree in European Languages and Cultures at the University of Groningen! It’s such great feelings. I would never believe that one day I would complete a study at a university abroad, even though I always had such thoughts.

//

Ahoj všichni! Jak se máte??

Mám skvělé novinky, které bych chtěla sdílet zde na svém blogu! Po tomto celkem netradičním druhém semestru konečně můžu říct, že jsem oficiálně ukončila bakalářské studium Evropské jazyky a kultury na vysoké škole v Groningenu. Je to skvělý pocit 😊 Nikdy bych nevěřila tomu, že jednou vystuduju vysokou školu v zahraničí, i když jsem vždycky měla takové myšlenky.

Academy Building of University of Groningen

Now that I think about the three years I spent at the University of Groningen, I don’t even know how it all passed so quickly. I remember that three years ago around this time I found out that I had been accepted to the University of Groningen. I couldn’t even imagine what it would be like. I was all excited to be a part of the student life and study topics that interest me… Well, I remember that my enthusiasm waned as soon as I had to write my first assignment, which I didn’t even know how to handle. In the end my boyfriend finished the assignment for me :D. Fortunately, it was the only task my boyfriend completed for me so I don’t have to share my degree with him :D.

//

Teď když tak přemýšlím o těch třech letech, které jsem strávila na vysoké škole v Groningenu, ani nevím, jak to všechno tak rychle uteklo. Pamatuji si, že před třemi lety jsem se někdy v této době dozvěděla, že jsem přijatá na vysokou školu v Groningenu a vůbec jsem si nedokázala představit, jaké to bude. Byla jsem celá natěšená, že budu součástí studentského života a budu studovat, co mě zajímá… No pamatuji si, že mé nadšení opadlo hned, když jsem měla psát první úkol, se kterým jsem si vůbec nevěděla rady. Ten úkol mi nakonec vypracoval přítel 😀 Naštěstí to byl ale jediný úkol, který za mě vypracoval přítel, takže se s ním nemusím dělit o můj titul :D.

Harmony Building of University of Groningen

During my studies, I went through moments when I said to myself that I really can’t make it (for example, when I studied Russian politics, etc.), I said the word “I don’t know“ so many times, I was completely lost and I complained to my boyfriend that I just can’t do it… But, right now, I’m really glad I didn’t give up and I proved to myself that if I want to achieve something in life, I have to do something about it.

//

Během studia jsem si prošla chvilkami, kdy jsem si říkala, že to přece opravdu nemůžu zvládnout (třeba když jsem studovala ruskou politiku atp.), několikrát jsem řekla slovo “nevím“, byla jsem úplně ztracená a naříkala jsem příteli, že prostě nevím jak to udělat. Ale jsem ráda, že jsem to nevzdala a dokázala jsem si, že pokud chci něčeho v životě dosáhnout, tak pro to musím něco udělat.

And although I didn’t always enjoy the study and not all I learnt was my cup of tea, I can already say that studying at the University of Groningen was definitely a great choice. For example, I learnt interesting things in the field of linguistics, which I never thought about in my life, learnt the Russian language, found out a lot about politics and especially the Russian politics, had the opportunity to study in Estonia, improved in academic English, met many new people, etc. I could go on like this for a long time, but I would like to keep this article short :D. Overall, I can say that Groningen is a great student city in itself. Just walking through the city makes you feel great.

//

A i když mě ne vždycky to studium bavilo a ne všechno, co jsem se učila byl zrovna můj šálek kávy, už teď můžu říct, že studium vysoké školy v Groningenu byla určitě skvělá volba. Například jsem se naučila zajímavé věci z oblasti lingvistiky, o kterých jsem v životě nepřemýšlela, naučila jsem se ruský jazyk, dozvěděla jsem se hodně informací o politice, a hlavně ruské politice, měla jsem možnost studovat v Estonsku, zdokonalila jsem se v akademické angličtině, poznala jsem hodně nových lidí atd. Takhle bych mohla pokračovat dál ještě dlouho, ale chtěla bych, aby tento článek nebyl tak dlouhý :D. Celkově můžu říct, že Groningen je samo o sobě skvělé studentské město. Už jen když se tím městem procházíte, tak máte takový skvělý pocit.

I’m incredibly happy that I managed to complete the degree without any study delay or problems during my studies. Especially, since this year has been quite unconventional so far due to the situation in the world and nobody knew how the university would continue. If someone had ever told me that it would be forbidden to go to school, work and leave the house at all, I wouldn’t believe it at all. In the end, the situation was quite helpful to me, because I couldn’t go anywhere and I didn’t have to spend time travelling to the university. So, I was only at home, following online classes, working on assignments and writing the most important document – Bachelor’s thesis.

So at the moment I‘m still enjoying the summer holidays and at the end of August I will start studying a master’s degree Language and Communication Coaching at the Radboud University Nijmegen 😊

//

Jsem neskutečně šťastná, že se mi podařilo ukončit studium bez jakéhokoliv zpoždění a problémů během studia. Hlavně je ten letošní rok zatím takový netradiční kvůli situaci ve světe a nikdo nevěděl, jak to bude dál s univerzitou. Kdyby mi někdo předtím řekl, že budeme mít zákaz chodit do školy, do práce a vůbec vycházet z domu, tak bych tomu vůbec nevěřila. Nakonec si ale myslím, že mi ta celá situace docela pomohla, protože jsem nemohla nikam chodit a nemusela jsem strávit čas cestováním do školy. Takže jsem byla jenom doma, měla online výuku, dělala úkoly a psala nejdůležitější dokument – bakalářskou práci.

Takže momentálně si ještě užívám letních prázdnin a na konci srpna začnu studovat magisterské studium Language and Communication Coaching na vysoké škole v Nijmegenu 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *