Studying Abroad

European Languages and Cultures

Hey guyss, how are you all doing?? Today I have an article about my study program, so that you know what I actually study at the University of Groningen 🙂

I have to say, it was quite difficult to find a program that would be really interesting to me. I was looking for a program that would allow me to study more languages and actually focus on the languages.  After a long research I finally found a program that is only at the University of Groningen. It’s called European languages and cultures. When I saw the description of this program, I was like: „yeah, that’s what I really want to study!!“

So here I’m! I study European languages and cultures and I have to say, I haven’t heard of a similar program yet.

//

Ahoj všichni, jak se máte?? Dneska jsem napsala článek o mém studijním oboru, abyste věděli, co vlastně studuji na vysoké škole v Groningenu 🙂

 Musím říct, že najít obor, který by byl pro mě zajímavý, bylo docela složité. Hledala jsem obor, který by mi umožnil studovat více jazyků a zaměřit se na ty jazyky. Po dlouhé době hledání, jsem konečně našla obor, který je jenom na vysoké škole v Groningenu. Jmenuje se European languages and cultures – Evropské jazyky a kultury. Když jsem viděla popis tohoto oboru, řekla jsem si: „jo, to je to, co chci studovat!!“

No a tady jsem! Studuji Evropské jazyky a kultury a musím říct, že jsem ještě neslyšela o podobném oboru.

At the beginning I had to chose a language that will be as my major. I could chose out of six languages – English, German, Spanish, Russian, Italian and Swedish. My choice was easy, because I really wanted to study Russian.  Major language means that I will study this language all three years of my bachelor programme. In my third year, I can go study to Russia for six months or make an internship that will include this language.

//

Na začátku jsem si musela vybrat jazyk, který bude můj hlavní. Mohla jsem si vybrat ze šesti jazyků – angličtina, němčina, španělština, ruština, italština a švédština. Můj výběr byl snadný, protože jsem chtěla studovat ruštinu. Hlavní jazyk znamená, že ho budu mít po celé tři roky mého studia. Ve třetím ročníku můžu jet studovat do Ruska na 6 měsíců nebo mít stáž, ve které budu dělat něco ohlědně tohoto jazyka.

Next choice that I had to make was about my major profile. I could chose out of three profiles – Linguistics, Politics and Literature. Linguistics was the only choice for me, because I’m not that interested in the others.

//

Další rozhodnutí, které jsem musela udělat, bylo ohledně mého hlavního profilu. Měla jsem na výběr ze tří profilů – lingvistika, politika a literatura. Lingvistika byla moje jediná možnost, protože mě ty ostatní moc nezajímají.

My last choice was about the minor. It could be for example one more language, one more profile or some extra profile such as Eastern European Studies, something about America and Canada and so on. Thus my minor is German, which is the second language that I study here. So this is exactly what I wanted. I study in English plus I study Russian and German language. Perfect!

I just want to mention, that studying languages doesn’t mean only studying the grammar and vocabulary. It also means talking about topics such as culture, literature, history, politics and so on. It really helps to learn the language better, because we have to read news and watch videos in the languages.

//

A jako poslední jsem si musela vybrat ještě jeden předmět – minor. Mohl to být třeba jeden z těch šesti nabízených jazyků, další profil nebo nějaký další předmět jako třeba něco o východní Evropě, Americe a Kanadě a tak dále. Vybrala jsem si němčinu jako můj minor, takže to je můj druhý jazyk, který studuji. No a to je přesně to, co jsem chtěla. Studuji v angličtine plus k tomu mám ruštinu a němčinu. Skvělé!

Chci jenom říct, že studium jazyků neznamená, že se učím gramatiku a slovíčka. Taky to znamená, že se bavíme o tématech jako je kultura, literatura, historie a politika dané země. Pomáhá to při učení jazyka, protože musíme číst zprávy a a sledovat videa v daném jazyce.

Minor means that I will not have this lectures anymore in my third year. For my bachor thesis I’m going to combine my major  profile and my major language. It means, I have to write about some linguistic topic that includes maybe some research about Russian. I really don’t know yet 😀  Due to the fact that I chose Russian, I don’t have to write my bachelor thesis in Russian language, but people that chose the other languages have to write it in the specific languages. Problably nobody wants to read such texts in cyrillic 😀

//

Minor znamená, že už nebudu mít tento předmět v posledním ročníku. Při psaní bakalářky musím vymyslet téma, které bude zahrnovat můj hlavní profil a jazyk. To znamená, že musím psát o nějakém lingvistickém tématu, které zahrnuje nějaký výzkum ohledně Ruska třeba. Ale ještě fakt nevím přesně, jak to bude 😀 Tím, že jsem si vybrala ruštinu, nemusím psát bakalářku v ruském jazyce, ale lidé, kteří si vybrali jiný jazyk ji musí napsat v tom jazyce. Asi nikdo nechce číst takový text psaný azbukou 😀

 

So this is explanation of my study program – European langauges and cultures. I hope you could understand my explanation 😀 Is here anybody that study something similar or think about studying such a program??

I just have to say, if you are interested about studying languages, European languages and cultures is a good choice for you! Just don’t be shocked about the workload, because it’s quite busy!!

Have a nice days guys 🙂

//

Tak to bylo vysvětlení mého studijního oboru – European languages and cultures. Doufám, že jste rozumněli mému vysvětlení  😀 Je tady někdo, kdo studuje něco podobného nebo přemýšlí o takovém oboru??

Jen chci říct, pokud vás zajímá studium jazyků, tento obor je skvělá volba! Akorát se nenechte zaskočit tím, kolik toho musíte dělat,  protože toho je docela hodně!!

Hezký den všem 🙂

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *