Studying Abroad

Dutch University … How? Why??

Hey guys 🙂 As you already know, I study at a Dutch university. I’ve finished my 1st year, now I have summer holidays and after I’m going to study my 2nd year already! But how did I actually get to the Dutch university? And why did I decide to study at this Dutch university?

I had been au-pair for about 1.5 years and I had known that it was time to change already and to find some new challenges in my life. At that time I was very motivated start studying but I didn’t want to study in the Czech Republic, because I wanted to stay in the Netherlands. Also I thought that studying a university abroad will give me more opportunities later. So I had found a study program that was very interesting for me and one day I went for an open-day. The open-day surprised me a lot! I liked the study program, the university and the environment so there was no reason why I shouldn’t enrol to this university. But…  there was again a BUT!

//

Ahoj všichni 🙂 Už víte, že studuji na holandské výšce. Ukončila jsem první rok, teď mám letní prázdniny a po nich začínám už můj druhý ročník! Ale jak jsem se vlastně dostala na holandskou vysokou školu? A proč jsem se vůbec rozhodla studovat na této holandské výšce?

Byla jsem au-pair asi rok a půl a už jsem věděla, že je na čase to změnit a najít nějaké nové výzvy v mojem životě. V té době jsem byla hodně motivovaná začít studovat, ale nechtěla jsem studovat v České republice, protože jsem chtěla zůstat v Nizozemsku. Taky jsem si říkala, že když vystuduji vysokou školu v cizině, budu mít více možností později. Takže jsem si našla studijní program, který mě hodně zaujal a  jednoho dne jsem tam jela na den otevřených dveří, který mě hodně překvapil! Studijní program, vysoká škola a to okolí se mi hodně líbilo takže tam nebyl důvod, proč bych se nechtěla přihlasit na tuto školu. Ale … bylo tam zase ALE!

The whole process of enrolling wasn’t as easy as I expected. During the open-day they told to me that I can enrol for this university and they will accept me if I make an English certificate that proves my level of English. When I filled in an online application, the next day I received an e-mail that refused me saying that I can’t study at this university, because my previous education is not enough. I was shocked, because the university was my only plan for the near future and I was sure that I will study there. I also didn’t understand why they didn’t want to accept me, because I knew that my previous level of education is enough ( I was searching for my level of education in the school law :D). The family where I worked and my boyfriend told me that I have to send them an e-mail back that I don’t understand their decision, because I’m sure that my education is enough to study at a Dutch university.

//

Přihlašování na tuto školu nebylo tak jednoduché, jak jsem očekávala. Během dne otevřených dveří mi řekli, že se můžu přihlásit na tuto školu a oni mě přijmou, pokud si udělám anglický certifikát, který dokáže mojí úroveň angličtiny. Když jsem vyplnila online přihlášku, další den jsem dostala e-mail, ve kterém bylo psáno, že mě nepřijali na tuto školu, protože tam nemůžu studovat. Důvodem bylo moje předešlé vzdělání, které pro ně nebylo dostatečné. Byla jsem v šoku, protože tato vysoká škola byl můj jediný plán do budoucnosti a já jsem si byla jistá, že tam budu studovat. Taky jsem nerozuměla, proč mě nechtěli přijmout, protože jsem věděla, že moje předchozí vzdělání je dostačující (hledala jsem stupeň mého vzdělání ve školském zákoně :D). Rodina, ve které jsem pracovala, a můj přítel mi řekli, že jim musím poslat e-mail, že nerozumím jejich rozhodnutí, protože si jsem jistá že moje vzdělání je dostačující ke studiu na holandské vysoké škole. 

So I did as they told. After we had exchanged few e-mails about the level of education, documents with my education and reasons why I can study at a Dutch university, I finally received an e-mail saying that I can study at this university if I make an IELTS or TOEFL certificate. I was soo happyy!! 🙂

That’s why I had signed up myself for an IELTS exam in Amsterdam and I spent few months studying English to make sure that I will succeed. First I was a bit scared that my score won’t be enough, but when I got the results I saw that the score is sufficient to get into the university. You can’t imagine how happy I was when all these difficult steps had finally an successful result, because it took so much time!!

//

Tak jsem udělala, jak mi řekli. Po tom, co jsme si vyměnili pár e-mailů o mojí úrovni vzdělání, dokumentech s mým vzděláním a důvody, proč jsem schopná studovat na vysoké škole v Nizozemsku, jsem konečně dostala e-mail, ve kterém bylo psáno, že můžu začít studovat na této výšce pokud udělám IELTS nebo TOEFL certifikát. Já jsem byla taak šťastnáá!! 🙂

Proto jsem se přihlásila na IELTS zkoušku v Amsterdamu a strávila jsem pár měsíců přípravou na zkoušku, abych si byla jistá, že to zvládnu. Nejdříve jsem se bála, že můj výsledek nebude dostačující, ale když jsem dostala výsledky, viděla jsem, že je dostačující na to abych se dostala na tuto školu. Ani si neumíte představit, jak jsem byla šťastná, když všechny tyto složité kroky měly konečně pozitivní výsledky, protože to všechno trvalo tak dlouho!

So now I’m studying at the University of Groningen and my study program is called European Languages and Cultures. The reason I chose for this university was that this study program was the only one that really interested me and it is only at the University of Groningen. That’s why I didn’t have any other choice.

//

Teď studuji na vysoké škole v Groningenu a můj studijní obor se jmenuje Evropské jazyky a kultury. Důvod, proč jsem si vybrala tuto výšku, byl, že jako jediná nabízela tento studijní obor, který mě jako jediný opravdu zaujal. Takže jsem vlastně ani neměla na výběr.

Now when I think about this decision, I’m so happy that I decided to study. I feel like it was the best decision I could have done! I’ll give you more information about my Dutch university and my study program in other posts so stay tuned guys and follow your dreams 🙂

//

Teď když tak přemýšlím o mém rozhodnutí, jsem fakt šťastná, že jsem se rozhodla studovat. Mám pocit, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat! V jiných příspěvcích vám dám více informací o mé holandské vysoké škole a celkově o mém studijním oboru. Takže zůstaňte se mnou a hlavně následujte své sny 🙂

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *