Daily Lifestyle

Dutch Summer 2020

Hi everybody, how are you?? Right now, when I’m sitting on the balcony and writing this blog post, the weather is perfect! It finally feels like a real summer day. Unfortunately, the weather wasn’t like that the whole July. Have you also had the feelings that it doesn’t feel like summer holidays? I have been very disappointed of this weather, because I was so busy during the academic year so I was just looking forward to the times I would be done and could enjoy the summer days.

//

Ahoj všichni, jak se máte?? Zrovna teď když sedím na balkoně a píšu tento článek je perfektní počasí! Konečně mám pocit, že je opravdové léto. Bohužel takové počasí nebylo celý červenec. Máte taky takový pocit jako by vůbec nebylo léto? Já jsem byla z toho počasí docela zklamaná, protože jsem toho měla hodně během školy a těšila jsem se na to až budu hotová a budu si moct užívat léta.

I love banana bread <3


I have realised that when the weather is bad, I mean rainy, windy and cold, there is not so much to do. So lately I have cleaned the house a lot, met some friends, cooked, read some motivational and English books, worked more, baked banana bread… Which is not bad, because I like doing these activities as well, but I imagined to do more things outside when we had to spend a lot of time home before the summer. But despite the bad weather, there were also a few nice days, so in the paragraphs below I will let you know what I have done.

//

Uvědomila jsem si, že když je škaredé počasí, myslím tím deštivo, větrno a chladno, tak tady není toho moc, co bych mohla dělat. Takže v poslední době jsem hodně uklízela doma, viděla se s přáteli, vařila, četla nějaké motivační a anglické knížky, vice pracovala, pekla banánový chlebík …. Což není špatné, protože mě baví tyto aktivity, ale představovala jsem si, že strávím vice času venku, když jsme museli strávit hodně času předtím uvnitř. Ale i přes to škaredé počasí, byly nějaké hezké dny. Tak si můžete v dalších odstavcích přečíst, co jsem vlastně dělala.

One activity that is very good to do in the Netherlands is biking! As my boyfriend and I bought new bikes (so that we are like a real Dutch couple) we try to use each day when it’s not raining, and bike somewhere around. We found out that there are many bike routes in the area of Groningen and they are really good! You just need to search on the Internet and find a route, which fits you the best 🙂 One day we found a bike route, which was supposed to be 60km long, but because we were a little bit confused about the signs (yes, they are really weird, you have to follow random numbers) we missed some parts and biked only 45km 😀 But I mean, it was enough for that day, because the last kilometres of biking against the wind were terrible! But it’s definitely worth it to have a bike (in good condition) because biking is great 🙂

//

Cyklistika je jedna z aktivit, která je fakt super v Nizozemsku! Tím že jsme si s přítelem koupili nová kola (abychom byli jako pravý holandský pár) snažíme se využít každého dne, kdy neprší a projet se někde po okolí. Zjistili jsme, že je tady v okolí Groningenu hodně cyklotras a jsou opravdu dobré! Stačí když se podíváte na internet a najdete trasu, která vám vyhovuje 😊 Jednou jsme našli cyklotrasu, která měla být 60km dlouhá, ale protože jsme byli trochu zmatení z těch značek (ano, jsou divné, protože jedene podle náhodných čísel), minuli jsme nějaká místa a ujeli jenom 45km 😀 No ale to úplně stačilo, protože ty poslední kilometry proti větru byly hrozné! Ale určitě to stojí za to mít kolo (v dobré kondici), protože cyklistika je skvělá 😊

Lauwersoog
Lauwersoog
As you can see, it was really windy! 😀 // Jak můžete vidět, bylo opravdu větrno! 😀


Another day we decided to go to the North Sea to a place called Lauwersoog. It’s supposed to be a nice nature area, where there are many routes for biking and walking. We wanted to walk through nature, around the water …. Unfortunately, the weather was not so good that day. We had lunch in a place nearby the water and then we started walking through nature. But we decided to return to the car after a couple of kilometres because of the weather.

//

Další den jsme se rozhodli jet k Severnímu moři na místo, které se jmenuje Lauwersoog. Měla by to být pěkná přírodní oblast, kde je hodně stezek pro kola a na procházky. Ten dej jsme se chtěli trochu projít přírodou, okolo vody a tak… Bohužel počasí nebylo zrovna nejlepší ten den. Dali jsme si oběd v jednom místě u vody a potom jsme se šli projít přírodou. Ale po pár kilometrech jsme se rozhodli se vrátit zpět k autu kvůli počasí.

Lunch in Food Matterz

Also, I spent some days in Groningen with my friends. We just walked through the city, had some fun, visited the shops and had lunch in nice cafes. I always like having lunch somewhere in the city with my friends. Most of the times we try new places and taste something new. For example, I’ve tried bubble tea for the first time this summer! I feel like I was the last person who has never had a bubble tea haha. And yeah, it was tasty 🙂 also the shop assistant told us a lot about the traditional bubble tea so it was interesting 😀

//

Taky jsem strávila pár dní s přáteli v Groningenu. Jen jsme se tak procházeli městem, užívali jsme si, šli do nějakých obchodů a dali jsme si oběd v nějakých kavárnách. Vždycky si ráda zajdu s přáteli někde na oběd ve městě. Většinou jdeme do nějakých nových míst, abychom vyzkoušeli něco nového. Minule jsem například poprvé vyzkoušela bubble tea! Mám pocit, že jsem poslední osoba, která nikdy neměla bubble tea haha. A jo, chutnalo to dobře 😊 Prodavač nám i řekl něco o jejich tradičních bubble tea tak to bylo zajímavé 😀

Right now, I just realised that the first half of the holidays have already passed by, which is quite sad because I don’t even know what I have done. But the good thing is that I’m going on holidays to the Czech Republic soon, so I’m very excited to see my friends and family again after such long time! 😊

//

Zrovna jsem si uvědomila, že polovina prázdnin je už skoro za námi, což je docela smutné, protože ani nevím co jsem pořád dělala. Ale dobrá zpráva je, že za pár dní jedu na dovolenou do Česka a už se hodně těším až zase uvidím rodinu a přátele po takové dlouhé době! 😊

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *