Travelling

Castle Hukvaldy

Hey guys, it’s been so busy the last days. Whenever I go to the Czech Republic during my vacation, my schedule is very busy, because I want to do as many things as possible. First I want to spend as much time as possible with my family and friends. Second if I go with my boyfriend, I want to show him some nice places in the Czech Republic.

//

Ahoj všichni, v posledních dnech toho bylo hodně. Kdykoliv jedu o prázdninách do Česka, vždycky mám hodně plánů, protože chci dělat co jak nejvíce věcí. Zaprvé chci strávit co jak nejvíce času s rodinou a přáteli. Zadruhé pokud cestuji s přítelem, chci mu ukázat nějaká pěkná místa České republiky.

Often I think what we could do so that it’s interesting for both of us and we see some new places. I know that there are sooo many places that are interesting for tourist in the Czech Republic, but it’s not always interesting for everybody.

//

Často přemýšlím, co bychom mohli dělat, aby to bylo zajímavé pro oba dva a abychom navštívili nějaká nová místa. Vím, že v Česku je hooodně míst, která jsou zajímavá pro turisty, ale ne všechny zajímá to stejné.

This time we decided to go to a castle Hukvaldy. The last time I had visited Hukvaldy was with my school when I was 7 years old. I didn’t remember it so much anymore. I just know that when I was a child, I wasn’t enjoying visiting castles so much 😀 But I think there are not many children who enjoy it. Am I right? 😀

//

Tentokrát jsme navštívili hrad Hukvaldy. Naposledy jsem byla na Hukvaldech v první třídě se základní školou. Už jsem si to moc nepamatovala. Jen vím, že když jsem byla malá, moc jsem neměla ráda návštěvy hradů 😀 Ale myslím si, že není moc dětí, které to mají rady. Mám pravdu? 😀

Hukvaldy is one hour driving from my home and there is a big parking nearby so it’s a good combination, but I had totally forgotten that if you want to get to the castle, first you have to walk through a natural area, which feels like going to a mountain but only shorter. It’s not such a problem for people who like it, but for some people it can be difficult to walk to a hill. Especially if they don’t like such a walking or they are not used to it as my boyfriend, because everything is flat in the Netherlands  🙂 (I think for Czech people it’s totally alright, because there are hills everywhere 😀 )

//

Hukvaldy jsou hodinu autem od nás a je tam velké parkoviště poblíž, takže to je skvělá kombinace. Úplně jsem ale zapomněla, že pokud se chcete dostat ke hradu, nejdříve musíte jít po cestě, která je jako byste šli do hor, ale kratší. Určitě to není problém pro lidi, kteří takhle chodí rádi, ale pro některé to může být náročné. Hlavně pokud někteří nemají rádi takové chození a nebo na to nejsou zvyklí tak, jako můj přítel. V Nizozemsku jsou všechny cesty rovné 🙂 (Myslím si, že pro Čechy to je pohodička, protože tam jsou hory všude 😀 )

When you get up to the castle, you can have a tour through the castle Hukvaldy, but we walked there alone. There are information desks which say some important information about the place. The castle was built in 13th century, which means that it has a rich history.

//

Když se dostanete nahoru, můžete jít na prohlídku hradu Hukvaldy, ale my jsme si to prošli sami. Je tam hodně informačních tabulí, na kterých je napsáno hodně zajímavých informací o tom místě. Hrad Hukvaldy byl postavený už ve 13. století, což znamená, že tam je bohatá historie.

We were very lucky about the weather. First it was raining a bit and it was foggy, but when we got to the castle, the weather totally changed and we had a beautiful view.

//

Měli jsme štěstí s počasím. Nejdříve trochu pršelo a bylo mlhavo, ale když jsme došli ke hradu, počasí se změnilo a měli jsme krásný výhled.

Visiting Hukvaldy doesn’t take the whole day, but it’s nice as a trip. People can walk through the natural park and look at the beautiful nature, because there are many old trees. There is also a statue of Liška Bystrouška (statue of a fox Bystrouška), which was created according to an opera by a composer Leoš Janáček. Then there is the castle, which is also interesting to visit.

It was quite a long trip for us, because we were totally obsessed with the view from the castle and we spent a lot of time by taking pictures. It was fun 😀

//

Návštěva Hukvald není na celý den, ale je to pěkný výlet. Můžete se projít přírodou a kochat se krásnou přírodu, protože tam je hodně starých stromů. Taky tam je socha lišky Bystroušky, která byla vytvořena podle opery skladatele Leoše Janáčka. Potom tam je ten hrad, který stojí za to navštívit.

Pro nás to byl docela dlouhý výlet, protože jsme si užívali výhled z hradu a navíc jsme strávili hodně času focením. Byla to zábava 😀

 

Please share and like my page:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *